Iru˝eako poesia sariketa

(1610)

 

 

ôNo huvo mas de un Romance bueno en bascuence, y no me espanto, que es propio de esta lengua faltar en Romance. Diosele el primer lugar y premio...a Martin Portal...öRomance del Santissimo Sacramento en Bascuence


Ogui consagratua,
Arimaco sustentua,
Ene ariman eguin eguišu
Egun ceure ostatua.

Peregrinoa nola šatoz
Hauitua mudatua:
Libreašat artu dešu
Ogui consagratua.

Andiro honrratu dešu
Munduco desterrua.
Orain norc ocupacen deu
Ceruan šure lecua?

Glossa

Ni Iangoico naiz eta
Veti nago Ceruan.
An faltaric eguin gabe,
Ogui congagratuan.

Paradisuan criatu neuan
Guizonarenšat frutua,
Erregaro ascorequin
Paradisuco lecua,


Eta šure arimarenšat
Sacramentu santua.
ăure jaquia izango da
Ogui consagratua.

India Orientaleco
Arri preciatua,
Mundu guztia largatu deu
Cerua<c> aberastua.

Probeen aytea da,
Guišonen abogadua,
Flacoarenšat gaztelua,
Ogui consagratua.

Lenagoco ayta santuay
Messias prometitua,
Essayas propheteac
Ascotan desseatua.

Onen deyes egondu šan
Erregue David santua.
Peccatoria, jan eguišu
Ogui consagratua.

Ceruac asco valio deue
Eta ango ayngueruac:
Aen ga˝ean efe˝i ditu
Jaunac gure buruac

Fantasiaric estaguišula,
Seraphin escogituac.
Gušas contu gueyago eguin deu
Ogui consagratuac.

Ceruac echiric egon ciran
Bost milla urtean,
Guišonica eldu essan
Paradisuco atean.

Baya orai beteco dira
Ceruan gure lecuac.
Ango ateac yrequi digus
Ogui consagratuac.

Alegrerica egongo da
Martiri gloriosoa,
Ceruco sillan jarririca
Cumplituric desseoa,

Arrosas jancirica
Virginaen choruan.
An erdian egongo da
Ogui consagratua.

Elišaco Doctoreac,
Amavi Apostoluac,
Pobrešarica yrtenica
Mendico hermita˝uac,

Capitanšat daroela
Elias guišon santua,
Exemplušat arturica
Bautista bedeyncatua.

Pagatua yšango da
Munduco penitencia,
Pobrešea penarequin,
Gosea eta egarria.

Onelacoac yrabasten
Iangoycoaren šerua;
Aen pagua išango da
Ogui consagratua.


 

Non: Fiestas del corpus que el a˝o 1610, hizo el ilustrissimo se˝or Don Antonio Venegas de Figueroa, obispo de Pamplona.
Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 119-121 or.


Atzera