ARRASATEKO ERREKETAREN KANTA

(1448-XVI)

 

Por esto los oñecinos ycieron estos versos:

 

[G]aldidila Vnçueta ta Vergara.

[Ç]aldibarrec bere partea debala.

[Ar]amayo, suac erre açala.

[T]a sumi a[..]la Gurayarra,

Cerren ceuren jauna ezcencan empara.

 

 

Los ganboynos despues desta vatalla, conforme al vso de la tierra porq(ue) hubiese memoria de la muerte de Gomez G(onza)lez y q(ue) habia sido muerto por ellos con otros alg(un)os, cġpusieron estos versos:

 

Gomez andia çanarren,

An çan Presebal bere,

Bay Joanicote bere.

Madalenaan an ey dauça

Viola tronpeta bague.

 

Gomizec asco lagunic,

çabal arabaarric,

Guipuz hondo ederric,

Vizcaytar urduri gogor<r>ic.

Ez diaço bacarric,

Çe an daz Presebal ylic,

Juanicotegaz lagunduric,

Chibuluen ospe bagueric,

Ez urrun Maloguenic.

 

Y así segun este cantar fueron muertos estos en vn sitio q(ue) llama Maloguengo errequea.

 

Argui yçarrac urten dau
Çeruan goyan ostançean;
Bergararroc asi dira
Trajioe baten asmaçean,
Euroen artean dioela:
Erre deçagun Mondragoe.
Lasterreon sar gayteza[n]
Cantoeco çarçayqueran,
Aen bizar<r>ac ycara çirean
Armacaz ezin eguien leg<u>ez eçer
Ganboarroc su emaytean
Asi dira, ta onegaz urten daude beralan
Oñeztar barruangoac
Çein erre ez citeçan.
Gomiz Gonsalu<c>h bertan çan,
Beragaz Presebalen caltean
Joanicoc eta beste ascoc
Eudela parte bertan.

 

Oyn arroc çi[tu]an luma
0çaetaco jaun gazteac;
Laster baten ygaro çan
Vraz alde bestea[n].
Ama bereac esaeusan:
Semea, çer doc orrelan?
Çaurietan curadu eta,
ama, nagoçu oera.
Egun bein ur jarruta
Ganboar seme lasterra,
Are bere lasterrago
Abendañuje Motela.
Esquerric asco emayten deusat
Andra Santa Maiñ[ari]:
Bera axeyçat sartu eta
Esera bidaldu nau ni.*Non: Ibargüen-Cachopin-en eskuizkribua (XVI.mendekoa)
      
*Bertsio honen iturria: K.Mitxelena, Textos arcaicos Vascos, Madrid, 1960, 82-84 or.Atzera