GURUTZE BIDEA: ARRUITZ

(XVIII)

 

[...]

 

Irugaren guruzea

 

Gurutce pisu vaten

Carga soin flacoetan

Ilceco vereartan

Iminicioten emen;

Pensazazu cembat zauden

Jaincoari costea.

Ay Jesus dela polsible

Berriz zu ofendicea.

 

 

Laugaren gurucea

 

Cargac icaraturic

Gucia dezaquena

Ceruac egi(n) cituena

Lurrean eroriric

Chuticeco lagunic

Eztuzu Jaun nerea...

Ay dela posible

Berriz zu ofendizea.

 

 

Borzgaren guruzea

 

Ona non topatucen 

Ama Sanduarequin.

Nolaco penarequin

Maria gelditucen

Aren acean Jaun (Juan) cen

O! cein guztis tristia;

Ay! Jesus dela posible

Beriz zu ofendizea.

 

 

Seigaren gurucea

 

Gueiago penagatic

Emancioten lagun bat

Viciric Calbariorat

Allegacea gatic;

Merchede egiteagatic

Etzen izan merchedea...

Ay! Jesus dela posible

Beriz zu ofendizea.

 

 

Zazpigaren gurruzea

 

Cego bada beterit

Odolez haurtegia

Guelditu da guztia

Mengalan marcaturic

Bere pagua arturic

Doaie content Andrea;

Ay! Jesus dela posible

Beriz zu ofendizea.

 

 

Zorcigarren gurucea

 

Erorcen da lurrera

Berriz Jainco gurea;

Nola becataria

Emendacen etzara?

Zuc egin duzu bada

Ain pisu Guruzea;

Ay! Jesus dela posible

Beriz zu ofendicea.

 

 

Bederacigaren gurucea

 

Bada eracusten zaizu

Emen negara eginten

Ezpaduzu icasten

Zuc viotzic ez duzu

Edo ain gogor daucazu

Nola dagon broncea.

Ay! jesus dela posible

Beriz zu ofendicea.

 

 

Amargaren gurucea

 

Cein cruela zara zu!

Cein cruela diot berriz!

Erori da irrur aldiz,

Esta escuematen ez diozu:

becatuan egon nauzu,

O! Zure doacabla.

Ay! Jesus dela posible

Beriz zu ofendizea

 

 

Amecagarren guruzea

 

Zauriac billustean

Jesuri berricen

Ta ezaizu erdiracen

Viotza au pensacen:

Ainbat gende aurean

O! Jesusen alquea.

Ay! Jesus dela polsible

Beriz zu ofendizea

 

 

Amabigarren guruzea

 

Bi ladronen artean

Jesus iminicen dute:

Zaticacen ereute

Ilcequin costean;

Zuc culpa verricean

Verricen da colpea.

Ay! Jesus dela posible

Beriz zu ofendizea?

 

 

Amirugaren gurucea

 

Lura da icarazen

ilcean Jaun andia

Illunzen iguzquia

Arriac arrallacen;

Ta alare berazen

nola ezta biotz zurea?

Ay! Jesus dela posible

Berriz zu ofendizea?

 

 

Amalaugarren guruzea

 

Josephec erauchiric

Bere Amac arcen du

Gorpuza eta icustendu,

Declaraceco ezta itzic,

Bere besoetan illic 105

Bere seme maitea.

Ay! Jesus dela posible

Beriz zu ofendizea.

 

[...]

 

 

 

 

 

 

Bertsio honen iturria: J. M. Satrustegi, Euskal testu zaharrak, I, Iruņea, 1987, 172-174 or


 

Atzera