JOAN ZUMARRAGAKOAREN GUTUNA

(1537)

 

 

 

 

 

Orayn bada ene arrebea deunczua alaan yšango šara para

disuan alcarr dacuscula.á Bidaletan deusudaz S(ancho) garcja

gaz onen yšenean doašala gogoan garrjac. plaá

ter bi jarra bat calderetachu bat eta tašea conte

acaz alaba orrendaco orren esposo onec bidaletan deusaz

)urra catea eta lau erestun ta joyela. yru oe onac(

lepatrapu galantorj nic liburuacaz ata aulquiac eta

oeac pere. bay guichica guichica maria Rujzen axoarorj

beteco dogu ebeco gaušacaz obatuco ta ondraduco dogu

munš < h > arasco eseorj eta šure alabaren orj. gollaraoc bere onac

tira guztiocaz asegujn artuco dau šure arima deunsu orrec

aportabayte orra )guisa onean vein( ese orretara eta šure podrera. eta

ene erechian oba da goarda ditean exilic, orco mjio cayti

šerren mylla bider gueyago dala dan va˝o esango dabee yn bidiac

aurqui esango bearr ez tirean gaušaac. durangoco

gentea bašaut juizio guichizcoa da gueyaena. pare bat ca

sulla eta frontal bi doaz orayn.á Joango dira gueyago. orco

elexaen bere gomuta yšango gara Jaunac bicišea emayten deus

cula. orayn bada ene arrebea fraydeon ostatuorj šure ala

baen ese jauxi oRi urgaši vear

deusagu: ereguj bear dogu

šuc eta nic neba arrebaoc. jauxiric dago, šure alabea da o

rren šimjenturic onaena. gure llobau bere gujšon prestu e

guin da auto yrabaztendau eta njc borondate onez emongo

deusteet edolaan bere garia errenta. ene borondatea da

ogueta amar edo berroguey mila marabjdj errenta davelaá

frayde becatarioc acoguetaco. orayn šeuc ene arrebea bear

došu artu errentea erjdayteco ardurea, nic varriz bidale

taco. mjlla ducat bidalduco ditugula vrte onetan njc vste:

orayn vere cerbayta voa, artuco deue [ ... ]šataco bildurraren

ez gueyago, eta exilic daroaez maestruoc yrureun bana.

memorjan daroaešan gaušac erosita ganecoagaz acudidu

degujšuela curj alaan escribietan deusat vrtierj sivilljara.

alegra bidj, šure biošz garbiorj: andrea šara eta bacarric.

šeruetaco Jauna yšango da šure faborean. munsarasco eseorj

ovato dago eta erriorj bere vay šeruco Jaunagaz eta vere

andra naturaleagaz. olaoc bere gujadu bite ondo. edolaan

vere yoen azpian egongo edo jauxico ez šara diruacati. šeuc

yšango došu vear dana šeuretaco eta besteaendaco vere. es

forša bidy šure biošz noble orj. obato lagunetan šaytuela

munsarasco seme lealoc enšuten dot. esquerric asco devstet

ene goraynšiac eman vjte eta alaan eta orayndo obato

dagujela

...

aurrera guztioc. ese orj vear dogula

adelantadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non:Archivo general de Indias.
Betsio honen iturria: Ibon Sarasola, Contribuciˇn al estudio y ediciˇn de textos antiguos vascos, 1983, 98-99 or.

 

 

 

Atzera