Ordenanza Municipalac Eusqueras, Elecinuetaraco


 


1.- Jaunac, en resumidas cuenttas, onec esan gura dabena da, ze estteila izan inorbere atrebiduba,
da adelantauba, elejizera, Alcateric personaric, seiña baitta espada persona onrrauba, Idalgua
Aberaza, da Erraizac daucasana, da guison Abonauba da oficio Charric esttaucana, baita bere
estteila izan oficialic edo oficialeric soldau danic, Erregue maggesttariaren errejimenttuban serbizen
dabenic estta bere Idacortten da escribizen esttaquichanic, eta bardin Jottenbadau, alacoric, izango
dabela, vimilla marabidiren multia, da Jaquinda egondella.

2.- Baitta bere errico alcatiac esttaichala permitudu eguittia execucinoric bere flogedades
Dattozanian Juezac Campoetatic, inor arzera bere Jurisdiccinuan, ó pezquisa eguitera edocem
bere persona, ya Cedulequin, ó probisinuequin segatic lelengo biardabe izan insttrumenttubones
exhaminaubas, Juntan, ó Dipputtacinuan, da emonbiar Jaquiela, uso correspondizen dan legues, da
Aguinzendanlegues bigarren Leguiac Provinciaco Fueruac, seina baitta esatten daben legues
ttittulo ogetta[4] bat garrenac.

3.- Baitta bere Alcate Ordinarichua Errigustietacuac Escribauric ilttendanian eguinbiardabela,
Alcatte Jaunac, Imbentaricho barricha, Numerichan Dagozan erregistruena, gustiena, da Papel
sueltto gusttichena, Escribauba Ylorduco baldin numerala bada, etta imbenttarichuau, acabau deinian
beriala, da demporaric galdubaga, Alcatte Jaunac, bialdu daichala ttesttimonio bat Diputacinora, da
baldin eguiten espadau izango dabela multtia, Alcatte Jaunac, da erregidore Jaunac, berroguetta
amarna ducat bacochac.

4.- Baitabere Electtoriei oz eguiten deuzenei Eleccinuetaraco Alcatte Jaunac Elecinua eguiteco, edo
nombramenttua Alcatiac, Errejidoriac, sindicubac eta bestte errico empleo gustiac urtebarritic
aurrera, yzanbiacodabenac, eguiten badabe Elecino Charric, eta onec izatten badabe, quiebraric,
edo Jatten baditube errico errenttac, Electtoriac, eurac Yzanbiacodabela fichadore, da Abonadore,
da pagau izan biaco dabe la aren faltta gustichac Zergaitterren, Errichac esttabela biar perjuicioric, es
quiebraric da esttabela Pagauco, electtoriaren Culparic, berac baiño da Conttuban egonditiala.

5.- Baitta bere Justticia, errejimenttu gusticha egon deella Conttuban da cuidado eguindaichela, baita
procedidu bere Jitanuen bagamunduen, da pecattu Publicuan dabilzanac Jangoicuan bildurbaga,
Baita bere amenzebaubac, izanditiala Castigaubac etta desterraubac.

6.- Baitta bere Alcatte Jaunac daucala faculttadia moradore gustiac erritic bottazeco, urte bette
yrago esquero baldin presenttazen esbajaco bere noblecia, ó Ydalguicha, eguina Provincian usazen
daben legues etta lenagotic egonesquero nottificautta edocein bere Alcate Jaunec.

7.- Baittabere erricodan Alcatte Jaunac esttayala permittidu personai esconzettara Juatteric,
yrugarren graduban haide esttanic, etta contu izandeiquiala beguiracia esconsac diranian espaere
multauba izangodala.

8.- Baita bere egon della Conttuban Justticia, Errejimenttu gustticha estteila nombrau escribauzatt,
habaderen semeric verrogeitta amar ducatten penan bacochac.

9.- Baittabere Justticia rejimenttubac errichan izenian esttaychala arttu diruric Censora mottibuac, da
prettesttuac daucasala pensauaz estta necesidade andiric, da urgenciaric baleuca bere Conzejubaren
izenian faculttade errialbaga, da bardin onela attrebimentturic arzen badabe procediducodala
persona onen Conttra rrigorosamente Leguiac aguinzen daben leguez, etta eguingodala onelaco
Censuaren Erredencinua Alcatte Jaunaren, Errejidoren, etta sindicubaren haciendettatic, da erri
noblea, hizangodala libre da exempto onelaco Censuettatic.

10.- Baitta bere Justticia, Errejimenttubac, esttaychala permittidu plaza publicuan tambolinic, es
attabalic, es fiesttaric Jai quendu, da reformautta dagozanettattic, Aitta santtubac quendutta
Daucasanac.

11.- Baitta bere Justticichac procurau Daichala cuidado etta vigilanci andicharequin Casttigazia
erregueren conttra dabilsanac, contrabanduan tabacuac pasazen Gastelara, Erregue Magesttariaren
interes errialaren Conttra, eta onec, dauquezala señalauta pena andichac, Casttigubac, ala
Consejo realac ifinita, baitta bere gure Provinciac Decretto, etta cedula errial ascottan gueure
oneraco, baitta bere galdu esttittian gueure Ama Provinciacuan fueruac seina baitta combeni Jacusan,
gueure liberttaderaco, da Pechupian es egotteco.

12.- Baitta bere esttaychala permittidu Justticiac arzia da usazea tabacua esatten deuzena rapè
franciacua ceiña batta daguan debecauta Gueure, Erregue ganic, bost eun ducatten multtiaren
Azpichan da esttablecidutta dagosan penen beian da izatteco onelaquac desterraubac
errochonettatic.

13.- Baitta bere Justticia Jaunac Probinciaco errigusttiettacuac bialdu daychela urttebarrico Ylian,
ceina baitta usttarrilian urttegusttiettacuan ttesttimonio originala errico Conttu municipalettacua
gasttelaco Conseju Errialera, da erregue Magesttariaren escribau nauci Camaracoaren escubettara
berroguetta armar milla marabidiren penan, da ostteruncian izangodala gueure erregueren Casttiguba,
ó Gracicha bere vorondattera.

14.- Baitta bere Justticiac procurau Daichala, obserbau eraguitia gordecia falttabaga Correxidore
Jaunac emoeban auttuba Arratteco fiestten gainian, baittabere Provinciaco Decrettuan gainian
seinettan Conttenizendan debecacia Cazia, etta Pesquia Multta andichen gainian, da presentte euqui
dayela astubaga.

15.- Baitta bere gorde Deila Cumplidu da ejecuttau esatten daben legues gauza gusttian orainengo
Auttuba Probidenciettacua bere oguetta amasaspi Capittulubequin probeiduba gure Correjidore
izanzana Provincia onettan Dn Pedro Cano Mucientes, baitta bere gueruago ettorri izandiran
Decretto Errialac.
 
 

Bertsio informatiko honen arduraduna: Imanol Trebiño

Atzera