DOCTRINA CHRISTIANA

En Romance y Basquence, hecha por man
dado de D.Pedro Máso, Obispo de Cala-
horra, y la Calçada, y del Consejo del Rey
nuestro Señor, para las tierras Bascôgadas
de su Obispado, reducida por el Doctor Be
tolaça, à lenguaje mas comun, y mas vsado y
q con màs facilidad se entiende en todas
ellas, para bien, y vtilidad de sus obejas de
aquellas partes, que por largos años las
apaciente, y govierne, à gloria, y
honra de Dios nues-
tro Señor,
Amen.

 

Impressa con licencia en Bilbao, por Pedro Co[ ] de Ybarra
Impressor de este muy noble, y muy leal Senorio
de Vizcaya. Año de 1596.

 

PRINCIPIO DE LA DOCTRINA CHRISTIANA EN ROMANCE Y BASQUENCE

Christiñau fiel gustia
dago asco obligaduric
euten devocinoea
vioz gustiric Christoen
Cruze Santeagaz
dalaco gueure arguia
gure izanebelaco atan hil
gu redimietarren
gure pecatuen captiverioric
eta arerio deungueaganic.
Onegayti beardoçu
sarri ciginatu, eta santiguatu
eguiten dozula yru cruze.

Lelengoa becoquian
Iaû goycoac libradugaguizâ
verba deuguetaric

Bigarrena agoan,
Iaûgoycoac libradugaguizâ
verba deuguetaric.

Yrugarrena bularretan,
Iaûgoycoac libradugaguizâ
obra, eta deseo deûguetaric,
essatendogula alan.

Cruze Santearê señaleagayti
gueure arerioetaric libradu
gaguizuz Iauna.

Gueure Iaungoycoa.
Ayten da Semen,
da Espiritu Santuen izenean
Amen IESVS.

LAS ORACIONES DEL CHRISTIANO
EN BASQUENCE

Gvero errezadu beardogu
daquiguçan oraciñoac
eta Elexa Santeac
hiracasi deuscuzanac
sinistueiten, eta eguiten,
eta jaquiten
aguinnetan deuscuna,
hondo pronunciaduric,
sinisturic eta eguinic
esatendogula onelan.

EL PATER NOSTER EN BASQUENCE

AYTA gurea,
Ceruetan çagoçana.
Sâtificadua Içandila çure içena
Etorrividi
gugana çure Ereynua
Eguinvidi çure borondatea,
nolan Ceruan, alan lurrean
emon eguiguçu egunean
eguneango gure oguia
da parcatu
eguiguçuz
gure pecatuac,
guc gueure çordunay
parquetan deustegunaleguez
da echiezeyguçu
jausten tentaciñoan,
baya libradu guaiguiçuz
gach gustiric. Amen Iesus.

EL AVE-MARIA EN BASQUENCE

AVE-MARIA,gracias betea,
Iauna da çugaz,
benditea zara çu
andra gustien artean,
eta benditoa da çure sabeleco
frutua IESVS.
Santa Maria,.
Iaun goycoaren Amea,
erregutu eguiçu
gu becatarioc gayti,
orayn, da gueure
eriozaco horduan,
Amen IESVS.

EL CREDO EN BASQUENCE

SINISTETANDOT Iaungoyco
Aytagan,
gustiz poderosoa, Ceruaren,
da lurraren Criadoregan.
Eta Iesu-Christogan
vere Seme vnigenigenito
gueure launagâ, zeyna izançan
concebidua
Espiritu Santuen obraz
da jayoçan Maria
B[r]igineaganic, padecidueban
Poncio Pilatosen poderê azpiâ
yizançan crucificadua, hila.
eta sepultadua, jasizan
I[n]fernuetara yrugarren
egunean erresucitadueban
hilaren arterean,
Igoeban Ceruetara
eta jarriric dago
Iaûgoyco Ayta gustiz podesoê
aldezcoatati, aric etorricoda
juzgaetan hilac, eta viciac,
sinistetandet Espiritu
Santuagan, Elexa Santa
Catolican. Santuen comunioâ
pecatuen parcaziñoean,
araguien erresurrecciñoean,
viziza beticoan.
Amen IESVS.

SALVE REGINA EN BASQUENCE

SALVE Regina,
misericodiasco Amea,
vicizea, eta dulçura. Salve
esperança gueurea,çure gueyez
gagoz Evaen hume
desterraduoc, çuri
emaytendeusuguz zizpuruac
negarr eguitendogula
erri negarrezco onetan.
Ea bada Andra Abogada
gueurea, biortu eguizuz
gueugana zeure vegui
misericordiosoc, eta
desterru au igaro ta,
eracuscuçu IESVS
zeure sabeleco Frutu benditoa.
O Clementissimea
O Piadosea.
O Birgina Maria Dulçea.
Erregutu eguiçu gu gaytic
Iaun goucoaren Ama Santea,
dignu izangaytean
Iesu-Christoen
prometimentuen.
Amen IESVS.

LOS ARTICULOS DE LA FE EN BASQUENCE

ARTICULU Fedecoac
dira amalau
lelengo çazpirac,
petenecietan jacaz
Divinidadeari
eta beste çazpirac
Iesu-Christo guere Iaun
Iaun goyco dà Guizon
verdaderuen Humanidade,
Santissimeari
pertenecietan jacazanac
Divinidadeari, dira onec.

LELENGOA sinistetea
laûgoyco gustiz poderoso
bategan.

Bigarrena sinistetea
dala Aytea.

Irugarrena sinistetea
dala Semea.

Laugarrena sinistetea
dala Espiritu santua.

Bostgarrena sinistetea
dala Criadorea.

Seygarrena, sinistetea
dala Salvadorea.

Zazpigarrena, sinistetea
dala Glorificadorea.

PERTENECIETAN JACAZANAC
HUMANIDADE SANTEARI DIRA ONEC

LELENGOA, sinsitetea
Iesu-Christo gure Iauna
Guiçonzan partes
concebidua yzançala
Espiritu Santuen obraz.

Bigarrena, sinistetea
Iayoçala Maria Birgineaganic
gueretançala Birgina
jayo baño lenago,
da jayazean, da jayoazquero.

Yrugarrena, sinistetea
errecibiduebala Passiñoa,
eta eriozea gu becatarioc
salvaetarren.

Laugarrena, sinistetea
jasiçala Infernuetara
da ateracituala Arima
Santac egoçanac bere
etorrunen beguira.

Bostgarrena, sinistetea
erresucitaduebala yrugarren
egunean hilaren arterean.

Seygarrena, sinistetea
igo ebala Ceruetara, da
jesarriric dagoela Ayta
omnipotenten aldezcoatati.

Zazpigarrena sinistetea
etorricodala juzguetan
hilac, eta viciac. onay
emateco Gloria, gordecitue
laco vere Mâdamentu san-
tuac, eta deungay pena eter-
nea gorde ez cituelaco.

LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY
DE DIOS EN BASQUENCE

MANDAMENTUAC
Iaun goycoarê Legecoac
dirà amarr.

Lelengo yrurac
pertenecietanjacaz
Iaun goycoaren honreari,
eta beste zazpirac
proximuaren probechuari.

Lelêgoa dà laûgoycoa amatea
gauza guztiez ganeti.

Bigarrena juramenturic eguin
ez eytea necessidade baga.

Yrugarrena Eguçariac gordetea

Laugarrena gurasoac honretea,

Bostgarrena iñor hil ez eytea

Seygarrena luxuriazco
peccatuetan jausi ez eytea.

Zazpigarrena ecer ostu ez eytea.

Zorzigarrena falso testimo-
nioriceregui ez eytea, eta
ez guzurric vere essan

Bederazigarrena yñoen
emasteric desseadu
ez eytea.

Amargrrena
besten ondasunic
codiciadu ez eytea.

Amar Mandamentu onec
encerretan dira
bitan Iaun goycoa ametan
gauça gustiez ganeti
eta proximua gueu leguez.

LOS MANDAMIENTOS DE LA YGLESIA
EN BASQUENCE

MANDAMINTUAC
Eleja Ama Santacoac
dirà bost.

Lelengoa,
Meça ossoa ençutea
Domequetan, da Eguçari
guardetacoetan.

Bigarrena,
Confessetea
guichienaz beyn vrtean,
edo lenago
esperetanbadau
eriozaco peligruric

Yrugarrena
Comulguetea
Pasqua Erresurreciñocoetan.

Laugarrena,
Barau eguitea
Elexa Ama Santean
aguiduetan davenean.

Bostgarrena,
paguetea amarrenac,
eta Primiciac.

CO[N]FESSION GENERAL
EN BASQUENCE

Ni bacatariau confessetan na-
chaco Iaungoyco gustiz podero-
soari, Andrane Maria birgi-
neari, Iandone Miquel Arcan-
geleari, Ioandoneanez Baptis-
teari, Apostolu Santuay, Ian-
done Periari, eta San Pablori
eta Ceruco Santu gustiay eta
çuri Ayta espiritualorri, pecatu
asco eguindodala pensamin-
tuagaz, berbeagaz, eta obrea
gaz, neure erruagayti, neure
errua gayti, neure errua andia
gayti. Onegaterren erreguetâ
deusat Andrane Maria Birgi-
neari, Iandone Miquel Arcan
geleari, Iandoneanez Baptis-
teari, apostulu Santuay, Ian-
done Periari, eta San Pablo-
ri, eta Ceruco Santuay, eta
çuri Ayta espritualorri erregutu
deguioçula nigayti Iaungoyco
gure Iaunari.

ELEJA AMA SANTEAREN
SACRAMENTUAC DIRA ZAZPI

LELENGO bostac dirà

necessidadecoac, edo

errecibiduric, edo deseaduric

ceinzuc bagaric ezin

yñor salvadu leytequean,

hechietanvadituz

menosprecioagayti

Beste biac dirà

vorondatezcoac.

LELENGOA dà
Bautismoa.

Bigarrena Confirmaciñoa.

Yrugarrena Comuninoa.

Laugarrena Penitencia

Bostgarrena

Extrema Vnciñoa.

Seygarrena Ordea

Sacerdotala.

Zazpigarrena

Matrimoniñoa.

OBRAC MISERICORDIAZCOAC

DIRA AMALAU

Zazpi Espiritualac,
eta zazpi corporalac.

Espiritualac dirà onec.

LELENGOA iracastea
estaquianari.

Bigarrena conseju ona
emaytea beardabenari.

Yrugarrena corrigietea
erratuetan dabena.

Laugarrena parquetea injuriac.

Bost garrena consoletea tristea

Sey garrena sufrietea
pacienciagaz
gueure proximoen gachac,
eta flaquezac.

Zazpigarrena erregutuetea
Iaun goycoari viziac gayti,
eta hilac gayti.

Corporalac dira onec

LELENGOA visitetea guejoac.

Bigarren jaten ematea
gosetu danari.

Yrugarrena edaten ematea
egarti danari.

Laugarrena cautiboa
errescatetea.

Bostgarrena villosa jancitea.

Seygarrena peregrinoari
ostatua emaytea.

Zazpigarrena hilac enterretea.

Areriac Arimacoac dirà yru

Lelengoa dà Mundua.
bigarrena dà Demoninoa.
Yrugarrena dà Araguia.

Pecatu Capitalac dirà Zazpi

Lelengoa, Soverbia.
Bigarrena, Avaricia.
Yrugarrena, Luxuria.
Laugarrena, Irea.
Bostgarrena, Gulea.
Seygarrena, Imbidia.
Zazpigarrena, Naguitasuna.

Onen contra dagoz zazpi virtute

soverbiarê côtra, Humildadea.
Avariciaren contra, Larguezea.
Luxuriaren contra, Castitatea.
Iren contra, Paciencia.
Gulen contra, Templancea.
Imbidiaren contra, Caridadea.
Naguitasuê contra, Diligencia.

DEL PECADO VENIAL

Pecatu veniala bederazi gaucagaz
parcaetandà

Lelengoa, Meca ençunacaz.
2. Comulgueteacaz
3. Iaûgoycoê berbea ençunacaz
4. Obispoen Bendiciñoeacaz.
5. Pater nosteracaz.
6. Confessinoe generalacaz.
7. Vr bedeincatuacaz.
8. Ogui bedeincatuacaz
9. Bularretan golpe emonacaz.

virtute teologalac dirà yru

Lelengoa, Fedea.
Bigarrena, Esperanzea.
Yrugarrena, Caridadea.

Virtute cardinalac, dirà lau

Lelengoa, Prudencia.
Bigarrena, Iusticia.
Yrugarrena, Fortaleza.
Laugarrena, Templazea.

Arimaco potenciac, dirà yru

Lelengoa, Zençuna.
Bigarrena, Gogoa.
Yrugarrena, Borondatea.

Sentiduac gorpuzecoac dirà bost

Lelengoa beguyacaz ecustea.
Bigarrena belarriacaz enzutea.
Yrugarrena agoagaz gustetea.
Laugarrena surracaz vsay eguitea.
Bostgarrena escuacaz vcutuetea.

Doeac espiritu santuenac dira zazpi

Lelengoa Sabiduriazgo Doea
Bigarrena entendimentuzgo Doea.
Yrugarrena consejuzco Doea.
Laugarrena fotalezazco Doea.
Bostgarrena cienziaco Doea.
Seygarrena piedadeco Doea.
Zazpigarrena Iaungoycoen bildurreco Doea.

Frutuac espiritu santuenac dira amabi

Lelengoa, Caridadea.
Bigarrena Baquea.
Yrugarrena Lôganimidadea.
Laugarrena Benignidadea.
Bostgarrena Fedea.
Seygarrena Continencia.
Zazpigarrena Gozua.
Zorzigarrena Paciencia.
Bederazigarrena Bondadea.
Amargarrena Mâsedumbrea.
Amacagarrena, Modestia.
Amabigarrena, Castidadea.

 

 

Bertsio elektroniko honen egilea: J.A. Güiles Castillo; Bilbo.

 

 

Atzera