TESTAMENTV BERRIAN

diraden icen propri Hebraico eta Greco batzuén declarationea.

A

Aaron, mendia, edo mendico guiçona.

Abel, he, duenean, Adamen semea, vanitatea.

Abraham, anhitzen aita.

Adam, guiçona, edo lurrezcoa, edo canaberá.

Agabus, othia.

Agar, estranger.

Alexandre, aiutaçale, verthutetsu.

Amen, halabiz, den, edo eguin dadila.

Ananias, Iaunaren hodeya.

Andriu, gucizco borthitza.

Anna, gratiatsua, misericordiosoa.

Apostolua, igorria, embachadorea.

Areopagita, mendico dena, Marsen costa.

Athenes, mola gabea.

B

Baal, Idolá, seignoriaçalea.

Bar-iona, columba-semea.

Barnabas, consolationezco semea.

Barsabas, conuertimenduco semea.

Bartholome, vrac hartzen dituenaren semea.

Bartimeo, seme itsua.

Ben-iamin escuinaren semea.

Beth-ania, obedientiazco edo afflictionezco semea.

Beth-lehem, ogui-etche.

Beth-phage, haran ahoco etchea.

Beth-saida, fructu-etchea.

Boanerges, igorciri semea.

Booz, indarrez.

C

Cana, zeloa, imbiá.

Cananeano, cana Galilea hiricoa.

Capernaum, penitentiazco landá.

Cedron, beltztua, tristea.

Chanaam, marchand, trafficari.

Cherubin, quasi nabussi.

Cleophas, gloria gucia.

Colossianoac, herioaz punituac.

Corazin, huna mysterioa.

Cypre, ederra.

D

Dauid, maitea.

Deabrua, hoguen emailea, calumniaçalea.

Decapolis, hamar hiritaco fronterá.

E

Egypte, herstura, tribulatione.

Eleazar, Iaincoaren aiutá.

Elias, Iaincoa, Iauna.

Elizabeth, iuramenduzco Iaincoa.

Emmanuel, Iaincoa gurequin

Emmaus, conseillu beldur.

Enneas, laudatua.

Enoch, gigant, cadena.

Esau, eguilea, obraçalea.

Esaye, Iaincoaren saluamendua.

Esteben, coroa.

Eua, vici dena.

G

Gabriel, guiçon Iaincoa edo Iaincoarena.

Gad, dohatsu, prest.

Galatia, eznezcoa.

Galilea, inguraçalea.

Gehenna, miseriazco harana.

Gog, atharbea.

Golgota, bur-heçur lekua.

Gomorra, populu desobedienta.

Grecoac, deceuiçaleac.

H

Hebraicoa, iragaiten dena.

I

Iacob, enganadora.

Iason, sendaçalea.

Iechonias, Iaunaren preparationea.

Iericho, ilharguia, hilebethea.

Ierusaleme, baquezco visionea, visione perfectoa.

Iesse, delaric içateco dena.

Iesus, Saluaçalea.

Ioachim, Iaunaren preparationea.

Ioacim, Iaunaren resurrectionea.

Ioannes, gratiatsu, saindu, misericordioso.

Ionas, colomba.

Ioram, altchatua.

Iordana, iugemenduzco fluuioa.

Ioseph, auançamendua, augmentationea.

Isaac, irria.

Iscariot, heriotaco guiçona.

Israel, Iaincoac garaita.

Iudas, laudorio.

L

Lazaro, Iaincoaren aiutá.

Lithostratos, bide harriz pauatua.

M

Madian, iugemendua, debatiçalea.

Magdalena, magnificoa.

Malchus, regue.

Mammona, dirua, abrastassuna.

Maria, exaltatua, karmintassunezco itsassoa.

Martha, incitaçalea, prouocaçalea.

Mattheu, emana.

Melchisedec, iustitiazco reguea.

Mesopotamia, inguratua ceren hala inguratua baita Euphratesez eta Tigroaz.

Moyses, retiratua vretaric.

N

Nazareth, sanctificatua, separatua.

Nazareno, halaber.

Nephtali, comparationea.

Niniua, ederra.

O

Onesimo, probetchutaco.

P

Palestina, ereina, edo estalia hautsez.

Phanuel, Iaincoaren ikuslea.

Pharao, dissipaçalea.

Phares, diuisionea, Iudaco semea.

Phariseuac, çathituac.

Philemon, pot-guilea.

Pierris, harria.

Probatica, ardi-plaça.

R

Roma, altchatua, gorá.

S

Salem, baquea.

Salmon, baquezcoa.

Salomon, halaber.

Samaria, diamant, goardá.

Sara, andrea, Abrahamen emaztea.

Satan, aduersarioa.

Saul, galdeguina, prestatua

Simeon, beha egoilea.

Simon, obediçalea.

T

Tarse, hegal edo luma-duna.

Thabor, electionea, pura.

Thadee, laudaçalea.

Thamar, palmá, dactiera.

Thomas, abismea, biritchia.

Timeo, itsua edo itsutassuna.

Timotheo, Iaincoaren ohorea.

Tite, honorablea.

Z

Zabulon, egoitzá.

Zachee, pur.

Zacharias, Iaunaren memorioa.

Zebedeo, dotatua, dotea.

Zorobabel, confusioneari contrastaçalea.

 

 Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1C 48990 - Getxo (Bizkaia)
 
 

Atzera