TESTAMENTV BERRICO
MATERIEN ERIDEIteco Taulá.
Lehén contuac capitulua
eracusten du, eta berceac
verseta.

Aaron Sacrificadore içatera nola deithu. heb. 5. 4.

Abandonnatzeco aita eta ama Christgatic. matth. 19. 29.

Abandonnatzen ez Iaincoac bereac. heb. 13. 5.

Abba, aita. marc. 14. 36, rom. 8. 15: gal. 4, 6.

Abelec fedez offrandatu sacrificioa. heb. 11. 4.

Abiathar. marc. 2. 26.

Abillamendu çaharra. matth. 9. 16: marc. 2. 21: luc. 5. 36. Christen abillamenduéz. marc. 15. 24, ioan, 19: 23.

Abominableac. 2. pier. 3. 17.

Abominatione desolationezcoa. matt. 14. 15. marc 13. 14

Abraham deitzen sinhesten dutenen aita. rom, 4, 11.

Abrahamec fedez Isaac offrendatu. heb. 11. 17.

Abrahamen haour, cein. rom. 9, 7: gala. 3. 7

Abrastassunén enganioac Iaincoaren hitza ithotzen. matt 13. 22: marc 4. 19.

Abrastassunetan sperançaric ez eçarteco. 1. tim. 6. 17: iac. 5. 2.

Abrats gaichtoa iffernuan, luc 16. 23.

Abrats içatea Iaincoa baithan luc. 12. 21.

Abratsa nequez Resumán sarthuren, matth. 19. 23.

Abratsac, nigar eguiçue. iacq. 5. 1.

Abratsaren comparationea. luc. 12. 16: eta 16. 19.

Abratsey eguiten çayen exhortationea. 1. tim. 6. 17,

Abratsey maledictione. luc 6. 24.

Absent haraguiz, present spirituz. col. 2. 5.

Absent Iaunaganic. 2. cor. 5. 6.

Acceptione personezcoric ez Iaincoa baithan. act. 10. 34: rom. 2. 11: galat. 2. 6: l. pier. 1. 17.

Accusaçalea iraitzi. ap. 12. 10.

Aceri deitzen Christec Herodes. luc. 13. 32.

Aceriéc çulhuac vkan eta choriéc ohatzeac. matth. 8. 20: luc. 9. 58.

Açotatu Christ. matth. 27. 26: marc 15. 15: ioan. 19. 1.

Açotatu içanaz Apostoluac aleguera. act. 5. 40.

Acquisitione saluamendutacoa. 1. thess. 5. 9 gloriazcoa, 2. thess. 2.14.

Adam Christen figura, rom. 5. 14.

Adam-etan guciac hiltzen, 1. cor. 15. 22.

Adam lehena, Adam azquena 1. cor. 15. 45.

Adam lehenic formatu, eta guero Eua, 1. tim. 2. 23.

Adar saluamendutacoa, luc. 1. 69.

Adarrac saindu, rom. 11. 16.

Adimendu gabe Christ bere ahaidéc estimatzen, marc. 3. 21.

Adimendu ber-batetaco içateco, 1. cor. 1, 10.

Adimendu reprobatutara abandonnatuén mercác. rom 1. 28.

Adimenduaren irequitea. luc 24. 45.

Adimenduz ez haour içateco baina malitiaz, 1. cor. 14. 20.

Adisquidetassun munducoa Iaincoaren etsaitassun. iacq 4. 4.

Administrationetaco çorthea act. 1. 25.

Adoptionea, rom. 8. 15: eta 9. 4. galat. 4. 5: ephes 1. 5.

Adoratu Cuhurréc Christ. matth. 2. 11.

Adoratzeco eta cerbitzatzeco Iaincobat bera, matth. 4 10: luc 4. 8: apoc. 5.14: eta 14 7: eta 22. 9.

Adoratzeco manerá, ioan. 4. 24: act. 17. 24.

Adoratzeco nehor ez, Iaincoa baicen, act, 10. 26: apoc. 9. 20.

Aduenimendua azquen iudiciora, matt. 24. 5: marc. 13. 26 1. thess 5, 1: 2. pier. 3. 12.

Aduenimenduaren aitzineco signoac, luc- 21. 8. 25: 2. thess. 2. 3. 8.

Aduersarioa, Antechrist eta Deabrua, 2. thess. 2. 4: 1. pier 5. 8.

Adulterioaz, matth. 5. 27, 28, 32: eta 19. 9: marc 10.19: rom 7. 3, eta 13. 9: heb. 13. 4: iacq, 4. 4.

Aduocata eta Arartecoa, Iesus Christ, gala. 3. 19: 1. tim. 2. 5: heb, 7. 25, eta 8. 6: 1. ioan. 2. 1.

Affectione satsuac, rom, 1. 26. bekatutacoac, rom. 7. 5. haraguiaren affectionea, herio: eta Spirituarena, vicitze, rom, 8. 6.

Afflictione iragaiteco ordenatuac gara, 1. thess. 3. 3, eta hartara exhortatzen, heb. 12. 1.

Afflictione vkanen munduan, ioan. 16. 33: 1 cor. 4. 11.

Afflictione vkanen afflictione emaiten dutenéc, 2. thess. 1. 6.

Affligituac garen vngui eguinez. 1. pier. 3. 17, eta Christino beçala, 1. pier. 4. 15.

Affligituac othoitz begui, iacq. 5. 13.

Affligituac recebitzeco, 3. ioan. 1. 8.

Affligituey paussu assignatzen, 2. thess. 1. 7.

Agabusec prophetizatzen gosseteaz, act. 11. 28.

Agar, galat. 4. 25.

Ahaide eguiazcoac nor Christec, matt, 12. 48: marc 3, 35: luc 8. 21.

Ahaidetassun gucia Iainco Aitaganic, ephes 3. 15.

Ahaidey guibela emaiteco Christgatic, luc 14. 26.

Ahalque ez içateco Euangelioaz, rom. 1. 16: 2. tim. 1. 8.

Ahalque içatea Christez, marc 8. 38: luc 9 26.

Ahoa, luc 21. 15: tit. 1. 10: iacq 3. 10.

Aingueru haourrenac, matth. 18. 10: Deabruenac, matth, 25. 41: apoc. 12. 9.

Aingueru vztabiltzaleac, mat. 13. 39.

Ainguerua ezta adoratu nahi, apoc. 19. 10. eta 22. 9.

Aingueruac Christ confortatzen, luc 22. 43.

Aingueruac eta hayén creationea, colos. 1. 16.

Aingueruac guc iugeaturen, 1. cor. 6. 3.

Aingueruéc cerbitzatzen Christ, matt. 4. 11: marc 1. 13

Aingueruequin Christ ethorriren. mat. 16. 27, eta 25, 31.

Aitabat, mat. 23. 9.

Aita Christ baithan eta Christ Aita baithan, ioan. 10. 38: Christen Aita gure Aita, ioan. 20. 17

Aita deitzen gure lehenagocoac, rom. 9. 5.

Aita, Iaincoa, 1. cor. 8. 6: fidel gucién. 2. cor, 6. 18.

Aita saindua, Iainco Aita, ioan 17. 11.

Aitác baicen Semea ez eçagutzen, matt. 11. 27: luc 10. 22

Aita familia Christ, mat. 10. 25

Aitafamiliaren comparationea, matt, 20. 1: luc 13, 25.

Aitaren prouidentiá, luc 12. 6. 24.

Aitéc biltzen haourrendaco, 2. cor. l2. 14.

Aithorturen edo vkaturén dutenéc Christ, cer vkanén, mat. 10. 32: luc 12. 8: philip, 2. 11

Aitzinaramendua Iaincoaganic heldu, 1. cor. 3. 6

Aizcorá arboren errora, mat. 3. 10: luc 3. 9

Aker deitzen gaichtoac, mat. 25. 32.

Akerrac ezquerreco aldean, eta ardiac escuinecoan, mat. 25. 33

Akuloaren contra ostico eguitea gogor, act. 9. 5

Alabá. Siongo Alabá, mat. 21. 5. Abrahamen alaba deitzen etchea luc 19, 9. Chananearen alaba sendatu, matt. 15. 28. marc. 7. 29. Sararen alabác cein eta nola, 1. pier. 3. 6

Aldaratu eta alfertu guciac, rom. 3. 12.

Aldarea. Christinoén aldarea Christ, heb. 13. 10. Encensamenduco aldarea, luc 1. 11

Aldarean participatzea, 1. cor 9. 13, eta 10. 18.

Aleguera Apostoluac açotatu içanaz, act. 5. 40

Aleguera dena aleguera ezpaliz beçala içateco, 1. cor. 7. 30

Alegurea içanen mundua Iaincoaren haourren tristitiáz, ioan. 16. 20

Aleguera içateco sperançaz, rom. 12. 12 :1. thess 5. 16

Alegrança ceruan bekatore baten conuertituaz, luc 15. 7

Alhargun deliciosqui vici dena, vici dela da hila, 1. tim. 5. 6

Alhargun gazteac, 1. tim. 5. 11

Alhargun ohoratzecoac cein 1. tim. 5. 3

Alhargun paubreac guehiago emaiten, ecen ez abratséc, luc. 21. 2

Alhargun Sarepthacoa, luc 4. 26.

Alhargunaren semea resuscitatu, luc 7. 14

Alliança Circoncisionezcoa, act, 3. 25, eta 7. 8. Iaincoaren alliançá, luc 1. 72: rom. 11. 27.

Alocairu iniquitatezcoa, act, 1. 18

Alocairua da çor den gaucáz rom. 4, 4

Alocairua lanaren arauez, 1. cor. 3. 8

Alocairua mahastiçainey emaiten, mat. 20. 8

Altchagarri çaharra purgatu behar, 1. cor. 5. 7

Altchagarri guti batec orhe gucia corrumpitzen, 1. cor. 5. 6: galat. 5. 9

Altchagarriaren comparationea, mat. 13. 33: luc l3. 21

Amen, 1. cor. 14.16: 2. cor. 1. 20

Ananias discipulua. act. 9. 10.

Ananias eta Saphira haren emaztea gueçurragatic subitoqui hiltzen: act. 5. 5. 10

Ananias sacrificadorea, act. 24. 1

Anaye falsuac, galat. 2. 4

Anaye gara guciac, mat. 23. 8

Anayeac anayea tradituren, mat. 10. 21: marc 13. 12: luc 21. 16

Anayeari gaitz daritzana, guicerhaile, 1. ioan. 3. 15

Ancianoac ordenatu Eliçán. act. 14. 23, eta 20. 17: 1. tim. 5. 17: tit. 1. 5

Ancianoéc ez seignoriatzeco fidelén gainean, 1. pier. 5. 3

Ancianoéc nolaco içan behar dutén, tit. 1. 6

Ancianoén contretaco accussationea. 1. tim. 5. 19

Ancianoen escuén impositioneaz, 1. tim. 4. 14

Andriu Pierrisen anaye, matt. 4. 18, eta 10. 2

Ansiá kenceco, matth. 6. 25: luc 12. 22, eta 21. 34, eta Iaincoa baithan eçarteco eta humiliatzeco, 1. pier. 5. 6

Ansia munducoac cer eguiten, mat. 13. 22

Antechrist anhitz eta cein, 2. thess. 2. 3: 1. ioan. 2. 18. 22, eta 4. 3

Antechrist eta seduciçale, 2. ioan. 1. 7

Apostoluac, mat. 10. 2: luc 6. 13: 1. cor. 12. 28: ephes. 4. 11, Christ gure confessionearen Apostolu, heb. 3. 1

Apostoluac cehatu içan eta açotatu, act. 5. 40, eta 6. 22: 2. corin. 11. 25

Apostoluac Christen testimonio, act. 1. 8, eta 10, 42

Apostoluéc iharduqui cein guehién içanen den: matth. 18. 1: marc 9. 33: luc 9. 46

Apostoluén eta Prophetén fundamenta, eph. 2, 20

Apostoluén hitzéz orhoit içateco, iud. 1. 17

Appoinctamendua Christ, 1. ioan, 2. 2, eta 4. 10

Appoinctatzeco nor bere partidarequin, matth. 5. 24: luc 12. 58

Arartecoa bat, l. tim. 2. 5

Ardi eraucia, mat, 18, 12

Ardi eroria, mat. 12. 11

Ardi haraquinçacoen pare Iaincoaren cerbitzariac, rom. 8. 35

Ardiac ezpa bildotsac otsoén artera beçala igorri Apostoluac, matt. 10. 16; luc 10. 3

Ardién Artzaina Iesus Christ ioan. 10. 11. 14: heb. 13. 20, eta haren ardiéc haren voza ençuten, ioan. 10. 27

Argui eguiten dute fideléc candelén ançora, philip. 2. 15

Argui eguiten Iaincoac bihotzetan, 2. cor. 4. 6

Argui Gentiley emana Christ luc 2, 32: act. 13. 47

Argui munduarena Christ, ioan. 1. 5. 9, eta 8.12, eta 9. 5 eta 12. 35. 46

Arguiaren haourrac, ioan. 12. 36

Arimá, Christen arima triste, matt. 26. 38: marc 14. 34. Nehorçaz hil içan diradenén arimác, apo. 6. 9, eta 20. 4

Arka alliançazcoa, heb. 9 4: apoc. 11. 19, Noeren arká, heb. 11. 7.: 1. pier. 3. 20

Armada celestialac, luc 2. 13

Armada cerucoén Iauna, rom. 9. 29: apoc. 19. l4

Arnegatu Pierrisec Christez matth. 26. 70: marc 14. 68: luc 22. 58: ioan. 8. 25

Arramberritu behar gara Spirituaz, eph. 4. 23: tit, 3. 5

Arranoac gorputza içanen den lekura bilduren, mat. 24. 28 luc 17. 37

Arrogantiari ihes eguiteco, rom. 12. 3: heb. 13, 2: 1. pier. 4. 9

Artha du Iaincoac guçaz, 1 pi. 5. 7

Artharic eztuena bere familiáz, infidela baino gaichtoago, 1. tim. 5. 8

Artharic haraguiaren guthicietara ez vkaiteco, rom. 13. 14

Artzain eta Ipizpicu gure arimén Christ, l. pier. 2. 25

Artzain ona, ioan. 10. 2: heb. 13 20: 1. pier. 2. 25, eta 5. 4

Artzainac Bethlemera. luc 2. 15

Asmatzeco spiritua çuen nescatoa, act. l6. 16

Asseac diradeney maledictio- luc 6. 25

Asserrea, Guiçon asserrea, iacq. 1. 20

Asserretu Christ, marc 3. 5

Asserretzea, matt. 5. 22

Asserretzeco bekaturic eguin gabe, eph. 4. 26

Astoa eta asto vmea, mat, 21. 2: ioan. 12. 14

Atseguin bekatutacoez cein guti contu eguiteco, heb. 11. 25

Atzo eta egun cena da Christ eternalqui, heb. 13. 8

Auaritiá gaitz guciaren erroa 1. tim. 6. 10, eta aippatzeco-ere eztena, eph. 5. 3

Auaritiá idolatria, coloss. 3. 5

Auaritiari ihes eguiteco, luc 12. 15: heb. 13. 5

Auci eguitea edo replicatzea Iaincoaren contra, rom, 9. 20

Auciric ez vkaiteco fideléc, 1 cor. 6. 7

Augmenta yeçaguc fedea, luc 17. 5

Auortoimbat beçala Paul, 1. cor. 15. 8, eta Apostoluetaco mendrena, 1. cor. 15. 9: eph. 3. 8

Authoritate deabruén gainean Apostoluéc, mat. 10. 1. marc 3. 15: luc 9. 1

Authoritaterequin Christec iracasten, mat: 7. 29: marc. 1. 22: luc: 4. 32.

Azquenac lehen eta lehenac azquen, mat. 19. 30, eta 20. 16: marc. 10. 31: luc 13. 30.

Azqueneco demboréz, 1. tim. 4.1: 1 pier, 1. 5: 1. ioan. 2. 18: iud. 18.

B

Babyloneco Eliçá, 1 pier. 5.

Babylonetic ilkitea, apoc. 17: 5. eta 18. 4

Balaamen bidea, alocairua eta doctriná, 2 pier. 2. 15: iud. 11: apoc. 2. 4

Baptismobat, eph. 4. 5: 1 pier 3. 21

Baque eta segurança dela erran dadinean, destructione. heldu, 1. thess. 5. 3

Baque vkaiteco guciequin, rom. 12. 18

Baquea. Apostoluén recebiçalén, mat. 10. 13

Baquea, Christ, eph. 2. 14

Baquea Christ baithan, hura munduari garaithuric, ioan 16, 33

Baquea Elicetan, act. 9. 31

Baquea lurrecoey denuntiatzen, luc. 2. 14

Baqueari iarreiquiteco, rom. 12. 18: heb: 12. 14

Baquez içateco elkarrequin, marc 9. 50: 2. cor. 13. 11

Baquezcoac dohatsu, mat. 5. 9

Barabbas, matt. 27. 21: marc. 15 7: luc. 23. 18: ioan. 18, 40

Barkamenduric ez odol issurtze gabe, heb. 9. 22

Barkatzeco batac berceari, matth. 6. 14: marc. 11. 25

Barkatzeco gogotic, matth. 18, 35: eph. 4. 32: coloss. 3.13 eta cembatetan, matth. 18 22. luc: 17. 4

Barkatzen Christec bekatuac mat. 9. 2: marc. 2. 5: luc. 5. 20

Barnabas populuac deitzen Iuppiter, eta Paul Mercurio, act. 14. 12

Barne harrapakeriaz betheac. matth. 23. 25: luc. 11. 39

Barur eta oratione, mat 17. 21 mar. 9. 29: luc. 2. 37: act. 13. 3. 1. cor. 7. 5

Barura: matth. 6. 16

Bassa oliuatzea, rom. 11. 24

Bastard, cein. heb. 12.8

Bat nola içateco garén, eph. 4. 3

Batac bercea gogoatzeco obra onetara incitatzeagatic heb. 10. 24

Bataillatzea Euangelioan, philip. 4. 3: 2 tim. 4. 7

Batheyatu diradenac Christen herioan, rom. 6. 3: Christez veztitu: gala. 3. 27

Batheyatuac Moysestan, 1. cor 10. 2

Batheyatzea Iesusen icenean act. 2. 38, eta. 8. 16, eta 19. 4.

Batheyatzen Christec Spiritu sainduan eta suan, mat. 3 11: ioan. 1. 33: act. 1. 5

Batheyatzen ari Ioannes penitentiatara eta emendamendutara, mat. 3. 2: marc. 1. 4 luc. 3. 3: ioan. 1. 26: act. 1. 5, eta 19. 3

Batheyatzen Iesus bera etzén ari, ioan. 4. 2.

Bay, bay: ez, ez, mat. 5. 37

Bay eta amen Christez, 2. cor 1. 20

Bazco, mat. 26. 2: marc. 14. 12 luc: 22. 7.

Beelzebub, mat. 10. 25, eta 12. 24: luc. 11. 15

Begui escuinecoaren idoquitea, mat. 5. 29

Begui ona edo gaichtoa, mat. 6. 22: luc. 11. 34

Beguia gorputzaren arguia, mat. 6. 22

Beguithartez beguitharte ikussiren, 1 cor. 13. 12

Beharrari aiuta eguiten draucanac, Christi eguiten, mat. 25. 35, eta 36

Beharri ençute gabeac eta begui ikusten eztutenac, rom 11. 8

Beharri eta begui dohatsuac mat. 13. 16

Beharri quillicorrac, 2. tim. 4. 3

Beharriac prest Iaunac iustoen othoitzetara, 1. pier. 3. 12

Behatzera Christi manatuac gara, mat. 17. 5: marc. 9. 7: luc. 9. 35: act. 3. 22

Bekatore conuertitzen denaz cer bozcario ceruan, luc. 15. 7

Bekatore gara guciac, 1. ioan. 1.8

Bekatoreac captiuo, rom. 7. 23

Bekatoréc Christ ençuten, luc 15. 1

Bekatorén deitzera Christ ethorri, mat. 9. 13: marc. 2. 17: luc. 5. 32, eta hec deitzen Euangelioaz. 2. thess. 2. 14

Bekatu bercerenetan ez communicatzeco, 1. tim. 5. 22.

Bekatu da, fedez eztena, rom 14. 23

Bekatu eguitea anayeren contra, 1. cor. 8. 12

Bekatu eguitea, iaquiara, heb. 10. 26

Bekatu eguiten duena deabruaganic da, 1. ioan. 3. 8, eta bekatuaren sclabo, ioan. 8. 34: rom. 6. 20: 2 pier. 2. 19

Bekatu gabe Christ, ioan. 8. 46 1. pier. 2. 22

Bekatua guiçombatez, rom. 5 12.

Bekatua herioaren eztena, 1 cor: 15. 56

Bekatua Legueac eçagut eraciten, rom. 3. 20, eta 7. 7

Bekatuac ezteçan gutan regna, manua, rom. 6. 12: gure bekatuacgatic hil içan Christ, rom. 4. 25

Bekatuaren azphian guciac, rom. 3. 9, 23: gala. 3. 22

Bekatuaren gainetic gratiac abondatu, rom. 5. 20

Bekatuen barkamendua Christez, luc. 24. 47: act. 5. 31, eta 10. 43, eta 13. 38: coloss. 1. 14

Bekatuén confessatzea, matt. 3 6. marc. 1. 5: act. 9. 18: 1. ioan. 1. 9.

Bekatuén lachatzea eta lotzea, mat. 18. 18: ioan. 20. 23

Bekatuén purgationea Christez eguin içan, heb. 1. 3

Bekatutaco guiçona, 2. thess. 2. 3.

Bekatutaric Christec deliuratu, luc. 1. 74

Bekatutaric retiratuaren conditionea, gaichtoago berriz eror badadi, 2. pier. 2. 20

Beldur içateco Iaincoaren, mat. 10. 28 luc. 12. 5: 1. pier. 2. 17: apoc. 14. 7

Beldurra ezta charitatean, 1. ioan. 4. 18

Belhaun gucia gurthuren, rom. 14. 11: philip. 2. 10

Belhaun iunctura partituac, heb. 12. 12

Belial, 2. cor. 6. 15

Benedicatuac, mat. 25. 34, ardi deitzen, mat. 25. 33

Benedicatuac guiçonéz diradenac, dirade maradicatuac, luc. 6. 26

Benedicatuac edo maradicatuac cein, gala. 3. 9. 10

Benedicatuac hacian, act. 3. 25

Benedicatzen eta maradicatzen mihi beraz, iacq. 3. 9

Benedictionearen heretagez posseditzera deithuac, 1. pier. 3. 9

Berriz erorten diradenac ecin arramberri, heb. 6. 4

Berroari suz iechequi, act. 7. 30

Bestia abysmecoa, apo. 11. 7

Bi gogotacoa, iacq. 1. 8, eta 4. 8

Bide herssiac vicitzera eta çabalac perditionera irioiten mat. 7. 13. 14

Bidea chuchen eguiteco, ioan. 1. 23

Bidea, Eguia, eta Vicitzea Christ, ioan. 14. 6: Iaincoaren bidea, mat. 22. 16: marc. 12. 14, preparatu behar, mat. 3. 3, Iaincoaren bideac erideiteco impossible, rom. 11. 33

Biga içanen haraguibat, 1. cor. 6. 16: eph. 5. 31

Biguec consentitzen badute lurraren gainean, Iaincoac ençunen, mat. 18. 19

Bihi bide bazterrean ereina, mat. 13. 19

Bihiaren biltzea granerera, mat. 13. 30

Bihotz chahuz eta affectionatuqui elkarri on eritziteco 1. pier. 1. 22

Bihotz chimico hartzea, act. 2. 37

Bihotz onetic gauça onac heldu eta gaichtotic gaichtoac, mat. 12. 35: luc. 6. 45

Bihotz purificatuac fedez, act 15. 9

Bihotzean dena Iaunac ikusten, rom, 8. 27

Bihotzetic heldu pensamendu gaichtoac, mat. 15. l9

Bihotzez chahu diradenac dohatsu, mat. 5. 8

Bihotzez sinhesten eta ahoz aithortzen, rom 10.10

Bildotsa. Iaincoaren Bildotsa Iesus Christ. ioan. 1. 29, macula gabea. 1. pier. 1. 19

Bilo burucoac contatuac, mat 10. 30: luc. 12. 17, eta hetaric bat ez galduren, luc. 12. 18

Blasphemaçale içan Paul 1. tim. 1. 13

Blasphematzen Christ, marc. 15. 29

Blasphemio Spiritu sainduaren contra denaz, mat: 12. 31 marc. 3. 28. 29: luc. 12. 10: 1. ioan. 5. 16

Boanerges deithu içan Iacques eta Ioannes, eta cer erran nahi den, marc. 3. 17

Borrocá dugu deabruaren principaltassunén eta botherén contra, eph. 6. 12

Bortha herssiac vicitzera irioiten eta largoac perditionera, mat. 7. 13: luc. 13. 24

Borthá, Iesus Christ, ioan. 10. 7. 9.

Bortha iffernucoac, mat. 16. 18

Borz oguiezco miraculua, mat. 14. 17: marc. 6. 38: luc, 9. 13: ioan. 6. 9

Bothere gucia Christi eman, mat. 28. 18

Bothere gucia Iaincoaganic, rom. 13. 1

Botheretsua, luc. 1. 49

Burgesquide sainduequin, eph. 2. 19

Burlaqueriac-ere defendatu, eph. 5. 4

Burua. Iaincoa, Christen Buruz: Christ, guiçonaren: guiçona, emaztearen, 1. cor. 11. 3: Eliçaren Burua, Christ eph. 5. 23

C

Cahagui çarréz eta berriéz, mat. 9. 17. marc. 2. 22. Luc. 5. 37.

Caharrac nola gaztigatzeco eta admonestatzeco. 1. tim, 5. 1: tit. 2. 2.

Cain maligno. 1. ioan. 3. 12: iud. 11.

Caiphas eta haren eguinac. mat. 26. 57. 63. 65: ioan. 11. 49.

Campocoetara nola nehor perportatzeco. colos. 4. 5. 1. thess. 4. 12.

Canabera çarthatua. mat. 12. 20.

Canabera haiceac darabilana. mat. 11. 7. Luc. 7. 24

Candela irachequia. ioan, 5. 35

Candelá vitzen, candelerean eçarteco. mat. 5. 15. luc. 11. 33.

Cantatzeco eta laudorio emaiteco Iaincoari. eph. 5. 19. coloss. 3. 16.

Cantatzeco spirituz eta adimenduz. 1. Cor. 14. 15.

Canticoa erran. mat. 26. 30.

Capernaum altchatu cerurano, baina iffernurano beheraturen. mat. 11. 23.

Captiuitatea Christec eraman. eph. 4. 8.

Carga ecin iassan daitezquenac emaiten Phariseuéc. mat. 23. 4: luc. 11. 46.

Cargá ekarteco batac bercearena. gala. 6. 2. norc bere cargá ekarriren. gala. 6. 5.

Cargatuac Christec arincera deitzen mat. 11. 28. Christen cargá arin. mat. 11. 30.

Cargudunéc gogoatzeco contu rendatu behar anço. heb. 13. 17.

Carnal, spiritual. rom. 7. 14: 1. cor. 3. 1.

Casquet saluamendutacoa. eph, 6. 17: 1. thessa. 5. 8

Cazpi oguiezco miraculua, mat. 15. 36: marc. 8. 1

Cedron, ioan. 18. 1

Cekengui ereiten duenac cekengui bilduren, eta largoqui ereiten duenac largoqui bilduren, 2. cor. 9. 6

Cená, mat. 26. 26: marc. 14. 22 1. Cor. 11. 20: Christen memoriotan eguiteco. luc. 22. 19: 1. Cor. 11. 24

Cenaren indignequi recebitzea. 1.Cor. 11. 27: 29

Centenerac Iaincoa glorificatzen, luc. 23. 47

Centeneraren fedea, mat. 8. 10. eta, 27. 34

Cerbitzari alfer nor deitzeco, luc. 17. 10

Cerbitzari, Apostoluac, 1. Cor. 4. 5

Cerbitzari gaichtoa, mat. 24. 48: 25. 26

Cerbitzari vorondatea daquiena puniturenago, luc. l2. 47

Cerbitzariac obedient eta suiet diraden nabussietara, eph. 6. 5: coloss. 3. 22: tit. 2. 9: 1. pier. 2. 18

Cerbitzatzeco elkar charitatez. gala. 5. 13

Cerbitzatzeco ez beguicotzat, eph. 6. 6: coloss. 3. 22

Cerbitzatzeco ez bekatua guehiagoric, rom. 6. 6

Cerbitzatzen dutenac sabela eta ez Iauna, rom. 16. 18

Cerbitzatzera Christ ethorri, mat. 28. 20: philip. 2. 7

Cerbitzu diuinoa Israelecoey eman ican, rom. 9 4

Cerbitzu raçoinezcoa cein rom. 12. l

Ceru berriac eta lur berria, 2, pier, 3. 13

Ceruac eta lurra suco reseruatuac, 2. pier. 3. 7

Cerura nor igan, ioan. 3. 13

Chahu bihotzez, mat. 5. 8

Chahuen, chahu dirade gauça guciaç eta satsuén satsu, rom. 14. 20: tit. 1. 15

Chahutzea Christen odolaz da, 1. ioan. 1. 7: heb. 9. 14

Chahutzeco norc bere burua haraguiaren satsutassunetaric, 2. cor. 7. 1: 2. tim, 2. 21

Chananea, mat. 15. 22

Charitate anayetassunezcoari fictione gabe iarreiquiteco, rom. 12. 10: 1. pier. 1. 22: 1. pier. 2. 17

Charitate, Iaincoa, 1. ioan. 4. 8: Iaincoaren gureganaco charitatea, rom. 5. 8: 2. cor. 13. 13

Charitatea ezta bekaitz, 1. cor. 13. 4

Charitatea gabe verthuteric batre ez probetchatzen. 1. cor, 13. 1

Charitatea hozturen anhitz baithan, mat. 24. 12

Charitatea manamenduaren fina, 1. tim. 1. 5

Charitatea perfectionezco lotgarria coloss. 3. 14

Cherubin gloriatacoac, heb. 9. 5

Chikiratuez. mat. 19. 12

Chipiena içanen guehién,. luc 9. 48

Chirmendua suco, ioan. 15. 6

Christ abandonnatu bere Aitaz, mat. 27. 46

Christ Abraham baino lehen ioan. 8. 58

Christ Apostolu eta Sacrificadore, heb. 3. 1

Christ baithan sinhetsiz, bekatuac barkatzen, act. 10. 43

Christ certara ethorri, mat. 18. 11: luc. 19. 10: 1. tim. 1. 15

Christ dauid-en Seme, mat. 9. 27: eta, 12. 23: dauid-en eta Abrahamen, mat. 1. 1

Christ eçagutzen duenac Iaincoa eçagutzen ioan. 14. 7

Christ falsuac. mat. 24. 24: marc. 13. 22: luc, 21. 8

Christ gauça sainduen administraçale, heb. 8. 2

Christ gure Bazcoa. 1. cor. 5. 7: eta gure aldarea, heb 13. 10

Christ hersturatan içan, marc. 14. 33: luc. 22. 44

Christ heyagorarequin eta nigarrequin offrendatu içan, heb. 5. 7

Christ Iainco eternal, ioan. 1. 1, rom. 9, 5: eta Iainco eguiazco, 1. ioan. 5. 20

Christ Iaincoaren escuinean iarria, marc. 16.19: heb. 1. 3: eta, 8. 1: eta. 12. 2

Christ Iaincoaren puissança eta sapientia, 1. cor. 1. 14

Christ Iaincoaren Seme, mat. 8. 29: eta 14. 33: luc. 22. 70: ioan: 1.49: eta 10.36: rom. 1. 4: Seme maitea, mat. 3. 17. eta 17. 5: marc. 1. 11: eta 9. 7: 2. pier. 1. 17: Seme lehen iayoa, heb. 1. 5

Christ ikusten duenac Aita ikusten, Ioan, 14. 9

Christ Iuduen saluatzera igorri, mat. 15. 24

Christ iusto eta bekatu gabe, 1. pier. 2. 22

Christ Magistrua eta Iauna, ioan, 13. 13

Christ nor den, ioan. 8. 25

Christec bere ama Ioannesi gommendatu, ioan. 19. 27

Christec bere burua cergatic gure causaz eman, gala. 1. 4. tit. 2. 14

Christec bere burua ezdeus eguin, philip: 2. 7

Christec igorten duena ençuten eta recebitzen duenac, Christ ençuten eta recebitzen, mat. 10. 40: luc. 10. 16. ioan. 13. 20

Christen aduenimendua eta ethortea iudiciora, mat. 24. 3: luc. 21. 27: 1.cor.15. 23: 2. thess. 2. 8

Christen aithortzera ez ahalque içateco, 2. tim. 1, 8

Christen haraguia, vianda, ioan. 6. 55.

Christen hitza ez faltaturen, mat. 24. 35: marc. 13. 31: luc. 21. 33

Christen icenean biltzeaz, 1. cor. 5. 3

Christen icenean escatzeco, ioan. 14. 14: eta 16. 23

Christen icenean iniuriatzen dena dohatsu, mat. 5, 10: 1. pier. 4. 14

Christen Resumá, luc. 1, 33: 1. cor. 15. 25

Christen suiet eguin içan gauça guciac, 1. cor. 15. 27. eph. 1. 22: heb. 2. 8: 1. pier. 3. 22

Christez baicen nehor Aitagana ecin ioan, ioan. 14. 6

Christgana ioaitecotz cer conditioneac behar ditugun, heb. 10. 22

Christi etzayo deus eguin, Iaincoac lehen determinatu çuen gauçaric baicen act. 4. 28

Christino icena. act. 11. 26: eta 26, 28: 1. pier, 4. 16

Christinoac gorputzbat eta bata bercearen membro rom. 12. 5 : 1. cor. 12. 13. eph. 4. 4

Christinoac mundua fundatu baino lehen elegitu, eph. 1. 4: 1. pier. 1. 2

Christinoac munduaz gaitzetsiac içanen. mat. 10. 22: luc. 21. 17

Christinoaren eguimbidea, rom. 12. 9: eph. 4. 31

Christinoén reglá, gala. 6. 15: 16.

Circonciditu Christ eta Iesus deithu, luc. 2. 21

Circonciditu Paulec Timotheo. act. 16. 3: baina ez Tite, eta cergatic ez, gala. 2. 3: 4

Ciuitate permanentic eztugu hemen, heb. 13. 14

Collectác paubrençát nola eguiteco, 1. cor. 16. 1

Commissione Iaincoazcoa. rom. 16. 26: 1. tim. 1. 1

Commun escuz edo gaucez içatea cer, marc. 7. 2: act. 2. 44. eta 4. 32: eta 10. 14

Communicatzeco sainduey, rom. 12. 13: eta 15. 26: heb. 13. 16

Communicatzen dugunean Christen afflictionetan, alegueratzeco, 1. pier. 4. 13

Communione Iaincoaren Semearequin, 1. cor. 1. 9

Communionean eta oguiaren haustean eta othoitzan perseueratu Apostoluéc, act. 2. 42

Comparatione gabe etzayon Iesus populuari minço, mat. 13. 34

Comparituren guciéc Christen aitzinean, rom. 14. 10: 2. cor. 5. 10

Comparitzen Christec guregatic Iaincoaren aitzinean, heb. 9. 24

Compassione du Christec gure infirmitatez. heb. 4. 15

Complitzen Paulec Christen afflictioneac, haren membro beçala, bere haraguian. coloss. 1. 24

Concebitu Christ Spiritu sainduaganic, mat. 1. 20

Condemnatione eternalaren hoguendun nor, marc. 3. 29

Condemnationeric ezta Christequin daducatenén, rom. 8. 1

Condemnatuac cein diraden eta cein ez, ioan. 3. 18

Conditione onac propos gaichtoéc corrumpitzen, 1. cor. 15. 33

Confessatzea Iesus dela Christ, Iaincoaren dohain emana, mat. 16. 17

Confessatzen bekatuac, mat. 3. 6: marc. 1. 5: act. 19. 18: 1. ioan. 1. 9

Confessione sperançazcoa variatu gabe eduquiteco, heb. 4. 14: eta 10. 23

Confidança Iaincoa baithan vkaiteco eta ez gueuroc baithan. 2. cor. 1. 9

Confidançaric haraguian ez vkaiteco, philip. 3. 3

Confirmatzeco anayeac, luc. 22. 32: act. 14. 22: eta 15. 4l: eta 16. 5: coloss. 2. 7: 2. pier. 1. 12

Confirmatzen Iaunac hitza, marc, 16. 20

Conscientiac nehor accusatzen edo excusatzen, rom, 2 15: 2. cor. 1. 12

Consecratu sanctificatuac, oblatione bakoitz batez, heb. 10. 14

Conseillu Christen contra, mat. 12. 14: eta 22. 15: eta 26. 4: eta 27. 1: marc, 15. 1: ioan. 11. 47

Consentimendu batetaco eta baquez içateco, 2. cor. 13. 11: 1. pier. 3. 8

Consolaçalea, ioan. 14. 16, eta 15. 26

Consolatione Israelecoaren beguira Simeon, luc. 2: 25

Consolatzeco elkar, 1. thess. 4. 18: eta 5. 14

Consolatzen Iaincoac affligituac, 2. cor. 1. 4: eta 7. 6

Contentione Apostoluén artean, luc. 22. 24: act. 15. 39

Contentione Corinthianoen artean, 1. cor. 1. 11

Content içateco cembatez, 1. tim. 6. 8

Content içateco gauça presentecoez, heb. 13. 5: philip. 4. 11

Contradictione suffritu Christec bere contra, heb. 12. 3

Contrastatzea Spiritu sainduari, act. 7. 51

Contristatzeco ez Iaincoaren Spiritua, eph. 4. 30

Contu rendaturen batbederac, mat, 12. 36 : 1. pier. 4. 5

Conuersationeaz. Gure conuersationea ceruan, philip. 3. 20. Gentilena nolaco, 1. pier. 4. 3

Conuersatzeco bidezqui Euangelioaren araura, philip. 1. 27 1. thess 4, 12

Conuertitzea Iaunagana, luc. 1.16: act. 9. 35: eta 11. 21: eta 14. 15: eta 26. 20

Corboan, marc. 7. 11

Cornelio centenera, act. 10. 1

Coroa incorruptiblea recebituren, 1. pier. 5. 4

Coroa iustitiazcoa, 2. tim. 4. 8 apoc. 2. 10

Coroatu Christ elhorriz passionean, mat. 27. 29: ioan. 19. 2: baina passionatu ondoan gloriaz eta ohorez, heb. 2. 9

Creatu gauça guciac Christez coloss. 1. 16

Creatura berri gara Iesus Christ Iaunean, 2. cor. 5, 17: gala. 6. 15

Creatura orori Euangelioa predicatu, coloss. 1. 23. Iaincoaren creatura gucia on, 1. tim, 4. 4

Crucificatu Christ, mat. 27. 35. marc. 15. 24: luc. 23. 33: ioan. 19. 18

Crucificatzeco norc bere haraguia bere guthiciequin, gala, 5. 24

Crucificatzen norc berriz Iaincoaren Semea, heb. 6. 6

Crutze gainean Christen titulua, mat. 27. 37: marc. 15. 26: luc. 23. 38: ioan. 19. 19

Crutzea hartzeco eta norc bere buruaz renuntiatzeco, Christi iarreiquitecotz, mat. 10. 38: eta 16. 24: marc. 8. 34: luc, 9. 23

Crutzearen etsay nor, philip. 3, 18

Cuharotz Christ, marc. 6. 3

Cuhur eta simple içateco mat. 10. 16: rom. 16. 19

Cuhurqui ebilteco, coloss. 4. 5

Cuhurrac bere finecian hatzamaiten, 1. cor. 3. 9

Cuhurrac Orientetic Christen adoratzera, mat. 2. 1: 11

Cutic dagoena erortetic beguira dadin, 1. cor. 10. 12

D

Dauid gure aita. marc. 11. 10

Deabrua aireco eta munduco prince, ioan. 12. 31: eph. 2. 2: eta 6. 12: fidelén accusaçale, apoc. 12. 10: gure contrast eta etsay, mat. 13. 39 :1. pier. 5. 8: eph. 6, 12

Deabrua guicerhaile eta gueçurti, ioan. 8. 44: 1. ioan. 3. 8

Deabrua Iuduén aita, ioan, 8. 44

Deabruac confessatzen, eçagutzen dituela Christ eta Paul. act. 19. 15

Deabrua vrdetara-ere congit gabe ecin ioan. matt. 8. 31: marc. 5. 12. luc, 8. 32.

Deabruaren gueci enflammatuac nola iraunguiteco, eph. 6. 16

Deabruari lekuric ez emaiteco, eph. 4. 27

Deabruéc Christ eçagutzen, mat. 8. 29: marc. 1. 34, eta 5. 7 luc 4. 41: iacq. 2. 19

Deabruén laçoac eta latcherac, 1. tim. 3. 7: 2. tim. 2. 26

Deabruén princea, matt. 9. 34: marc. 3. 25: luc. 11. 15

Deithu gara saindu içatera, 1. cor, 1. 2: 1. thess. 4. 7: heretagera, eph. 1. 11

Deithuac anhitz, elegituac guti, mat. 20. 16, eta 22. 14

Deithuac Christez, rom. 1. 6, eta 8. 28, 30: l. tim. 6. 12: 2. tim. 1, 9

Deliurançá Christen odolaz, luc. 1. 68, eta 2. 38, eta 4. 19, eta 24. 21: coloss. 1.14: 1. thes 1. 10

Dembora atseguinetacoa, 2. cor. 6. 2

Dembora azquenecoac, 1. tim 4. 1: 1. pier. 1. 5: 1. ioan. 2. 18: iud. 18: Christen demborá, ioan. 7. 6

Demborá cerbitzatzeco, rom 12 11

Dembora complitu, marc. 1. 15: galat. 4. 4: eph. 1. 10

Dembora determinatuac, act. 17. 26

Dembora eternalac, rom. 16. 25: 2. tim. 1. 9: tit. 1. 2

Dembora laburra, 1. cor. 7. 29

Dembora perilosoac, 2. tim. 3. 1

Dembora recrubatzeco, eph. 5. 16: coloss. 4 5

Demborén finac, 1. cor. 10. 11.

Demetriusec auaritiagatic idolatriá sustengatzen, act. 19, 24

Denis Areopagitac eta Damarisec sinhesten, act. 17. 34

Desertuan Christ, matth. 4, 1: marc 1. 12: luc. 4. 1

Desertuan dela Christ erran badaquigu, hara ez ioaiteco, mat. 24. 26

Desertuan Ioannes, luc. 3. 2

Desir mundanoéz renuntiatzeco, tit. 2. 12

Desordenatuqui dabiltzanetaric appartatzeco, 2. thess. 3. 6

Despenser leyala, luc. 12. 42, eta desleyala, luc. 16. 1

Despenser onén ançora batbederac eguiteco, 1. pier. 4. 10

Digne Iaincoaren resumaco içateaz, 2. thess. 1. 5

Digne nor eztén Christen, mat. 10. 37

Dilubioa gaichtoén mundura 2. pier. 2. 5

Discipulu Christenac certan eçagun, ioan. 8. 31, eta 13. 3

Discipulu ichilezcoa ioan 19. 38

Discipulua nabussia beçala bada, asco, mat 10. 25: luc 6. 40

Discipuluac hamabi, mat. 10 1: luc 6. 13

Dispensatione Pauli emana, euangelizatzea, 1. cor. 9. 17

Dispensaçale fidela, 1. cor. 4. 2. Iaincoaren secretuén dispensaçale, 1. cor. 4. 1

Disputa Estebenequin, act. 6. 9

Disputa eta seditione, act, 15. 2

Disputatione vanoac, 1. tim. 6. 5

Disputatione vanoey ihes eguiteco, tit. 3. 9

Dissensione Christgatic populuaren artean, ioan. 7. 43

Dissensione Phariseuen eta Sadduceuen artean, act. 23. 7

Diuisione içanen etchecoén artean, luc. 12. 52

Diuisionean Corinthianoen artean, 1. cor. 11. 18

Doctor, Eliçán, 1. cor. 12. 28: eph. 4. 11. Fidelén doctora Spiritu saindua, ioan. 14. 26

Doctor falsuac içanen, 2. pier 2. 1: certan eta norc eçagutzeco hec, matt. 7. 15. 16

Doctoren artean Iesus, luc. 2. 46

Doctrina berria, marc. 1. 27: act. 17. l9: Christen doctriná ioan. 7. 16: guiçonena, marc 7. 7, 13. Deabruena, 1. tim. 4. 1

Doctrina diuersac eta estrangerac. heb. 13. 9

Doctrina gaichtoa, 1. tim. 4. 2.

Doctrina sanoa, 1. tim. 1. 10: tit 2. 1

Doctrina sanoa recebituren ezten demboraric içanen, 2. tim. 4, 3

Dohain Iaincoaz emana, ceren saluatzen garén, eph. 2. 8: Iaincoaren dohaina, ioan. 4. 10: 2. timot. 1. 6: haren dohainac eta vocationea vrriquimendu gabe, rom. 11. 29

Dohain spiritualac, 1. cor. 12. 1

Dohainac anhitz moldetaco, rom. 12. 6: 1. cor. 12. 4

Dohatsu affligitzen diradenac iacq. 5. 11

Dohatsu Christen icenean iniuriatzen diradenac, 1. pier 4. 14

Dohatsu Christgatic iraitziac, luc. 6. 22: ioan. 16. 2

Dohatsu Iaincoaren gauçác aditzen eta eguiten dituena, ioan. 13. 17

Dohatsu Iaunean hiltzen diradenac, apoc. 14. 13

Dohatsu nor, mat. 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0: luc 6. 20, eta 11. 28

Domestico Iaincoaren, eph. 2 19, eta fedearen, galat. 6. 10

Donoac eta sacrificioac bekatuagatic, heb. 5. 1

Drachma galdua eriden, luc. 15. 8

Dragoina, Sugue çarra, Deabrua, Satan, apoc. 20, 2

Duenac eztuenari demon, luc. 3. 11: iaq. 2. 15 : 1. ioan. 3. 17

Duenari emanen çayo, mat. 13. 12: eta 25. 29: marc. 4. 25: luc, 8. 18: eta 19. 26

E

Ebaisteco ez, baina trabaillatzeco, rom, 13. 9: eph. 4, 28

Ebiltea egunaz edo gauaz. ioan. 11. 9: rom. 13. 12

Ebilteco spirituaren araura gala. 5. 16: eta Iaunaren gogara, coloss. 1. 10

Eçagutzeac hancen, 1. cor. 8. 1

Eçagutzen ditu Iaunac bereac, 2. tim. 2. 19

Edari spirituala, 1. cor. 10. 4

Edificatuac eta erro eguinac Iaunean, coloss. 2, 7

Edificatzea berceren fundament gainean. rom. 15. 20: 1. cor. 3. 10

Edificatzea Christ Iaunean, eph. 2. 22

Edificatzeco elkar. 1. thess. 5. 11

Egarri Christ, ioan. 19. 28

Egarriac Christec beregana edatera deitzen, ioan. 7. 37. apoc. 22. 17

Egoiteco Christ Iaunean eta cer moldez. ioan, 6. 56: eta 15. 4 : 1. ioan. 2. 24

Egoiten noiz Iaincoa gutan, 1. ioan. 3. 24

Egoitza anhitz Iaincoaren etchean. ioan. 14. 2

Egu erdi aldeco reguina, luc. 11. 31

Eguiá Iesus Iaunean, eph. 4. 21

Eguiá sinhetsi nahi vkan eztuqueiten guciac condemnaturen. 2. thess. 2. 12

Eguiac libre nehor eguiten, ioan. 8. 32

Eguiaren eçagutzea, ioan. 8. 32

Eguiaren eguitea, ioan. 3. 21

Eguiari resistitzen draucatenac. 2. tim. 3. 8

Eguiati Iaincoa, ioan. 3. 33

Eguiatic nola anhitz aldaraturen eta elhe çarrey behaturen. 2. tim. 4, 4

Eguile içateco hitzaren, eta ez ençule solament, mat. 7. 21. rom. 2. 13: iaq. 1. 22

Eguiteco nehorc nehori berac nahi luqueen beçala, mat. 7. 12: luc. 6. 31

Eguiten duena hitza eta eztuena, luc. 6. 47

Egun azquenecoac, 2. tim. 3, 1 heb. 1. 2: 2, pier. 3. 3: Iaunaren eguna, act. 2. 20: 1, cor, 1. 8, eta 5. 5: 2, thess. 1.7: 1. tim. 4. 8 2. tim. 1. 12: Christena, ioan. 8. 56. nolaco içanen, luc: 7, 24

Egun gaitzac, eph: 5. 16, eta 6. 13

Egunaren haourrac, 1. thess: 5, 5

Egumbat Iauna baithan, milla vrthe beçala, eta milla vrthe egumbat beçala, 2 pier. 3. 8.

Egunaz anço ebilteco, rom. 13. 13

Egunén differentiaric ez, rom. 14. 5

Egunén eta demborén obseruatzea, rom, 14. 6: gala. 4. 10

Ehunetan doblaturic recebituren Christgatic onic vtziren duenac, mat: 19. 29

Ekar deçan batbederac bere crutzea, mat. 10. 38, eta 16 24: marc. 8. 34, luc: 14. 27: ardura, luc, 9. 23

Electionea gratiaz Iaincoaganic, rom. 9. 11, eta 11, 5: 1. thess. 1. 4

Elegituac, mat. 24. 31: marc. 13 20, ioan, 13. 18, elegitu içan mundua fundatu baino lehen eternalqui, eph. 1. 4: 2 thess. 2, 13

Elegituac guti, math, 20. 16, eta 22. 14

Elegituac nola bilduren, mat 24. 31: marc. 13. 27: 1 thess: 4. 14

Elementac deseguinen eta vrthuren 2. pier. 3. 10

Elemosyná benedictione deitzen, 2 cor. 9. 5

Elemosyná eguiteco eta nola matth. 6. 2: luc. 11. 41, eta 12. 33: act. 2. 45: 2 cor. 8. 4

Elhe çarretan ez amusatzeco 1. tim. 1. 4, eta 4. 7: tit. 1. 14

Elias ethortecoa Ioannes ethori, mat. 11. 14: eta 17. 11: marc. 9. 13

Eliça Christen gorputza eph. 1. 23, eta Iaincoaren etchea, 1. tim, 3.15: heb. 3. 6: 1, pier. 2. 5, Iaincoaren Eliçá ezta contentionetaco, 1. cor. 11. 16

Eliça, eguiaren habea eta sustengua, 1. tim. 3. 15

Elicá Harriaren gainean fundatu, matt. 16. 18, eta Harria, Christ, 1. cor. 10. 4

Eliçá nola Christez sanctificatu eta macula gabetu, eph. 5. 25, 26, 27

Eliçá odolez acquisitu, act. 2 28

Eliçaren fundamenta Christ, 1 cor. 3. 11

Eliçari erraitea, mat. 18. 17

Elizabeth Zachariasen emazte, luc. 1. 5

Elkar charitatez cerbitzatzeco, gala. 5. 13

Elkar fictione gabe onhesteco, ioan: 13. 34, eta 15. 12: 1, thess. 4. 9: 1, pier. 1. 22: l, ioan. 3. 11, eta 4. 20

Elkar gogoatzeco eta obra onetera incitatzeco, heb. 10, 24

Elkar iracasteco eta admonestatzeco, coloss, 3. 16: l. the. 5. 11: 2, tim. 2. 2, eta 4. 2

Elkar onhesteco, ioan: 13. 34, eta 15. 12: 1, thess.: 4. 9

Elkarren contra ez gaizqui minçatzeco, iac: 4. 11, ezeta arranguratzeco, iacq: 5. 9

Elkarren suiet içateco, l, pier 5, 5

Elkarri on badaritzagu Iaincoa gurequin, 1. ioan, 4. 12

Elymas encantadorea. act. 13. 8

Emaitea hartzea baino dohain hobetaco, act. 20. 35

Emaiteco alegueraqui, 2 cor. 9. 7

Emaiteco escatzen denari, mat 5. 42: luc. 6. 30

Emaiten duenari emanen çayó, luc. 6. 38

Emazte adulterioan hatzamana, ioan, 8. 4

Emazte bakoitz bati Christec predicatu, ioan. 4. 7

Emazte bekatoressa, luc, 7, 37

Emazte çaharrac eta gazteac nolaco içateco, tit. 2. 3

Emazte crocatua sendatu, luc 13. 13

Emazte diaerenac nolaco behar diraden, 2. tim 3. 11

Emazte odol iariatzez eri içana, matt. 9. 22: marc 5. 24: luc, 8. 43

Emaztea guiçonetic, eta guiçonagatic, l. cor. 11. 8. 9: Batbederac bere emaztea biu eta batbederac bere senharra, 1. cor. 7. 2

Emaztea ichilic egoiteco Eliçán, 1. cor. 14. 34: baina suiectionetan ikasteco, 1. tim. 2. 11

Emazteac senharrén suiet içateco, eph. 5. 22: coloss. 3.18: tit 2. 5: pier. 3. 1

Emaztéc Apostoluey lehen berriac Christen resurrectioneaz ekarten, luc 24. 9. ioan. 20. 18

Emaztéc Christi cerbitzu eguiten, luc. 8. 3

Emaztén abillamenduaz eta senharretaraco eguimbideaz, ephes. 5. 22: coloss, 3 18: 1. tim. 2. 9: tit, 2. 4, 1, pier 3. 1

Emaztey Paulec predicatzen act. 16. 13

Embachadore, predicariac, 2. cor. 5. 20

Emendatzeco eta conuertitzeco, marc. 1. 15: act. 3. l9

Emendatzeco Iaunaren gratián eta eçagutzean, colos. 1, 10: 2. pier. 3. 18

Emplagatzeco batbedera obra onetan, tit. 3. 14

Encenser vrrhezcoa, heb. 9, 4: apoc. 8. 3

Ençutea gogorqui, act. 28. 27

Ençutea Iaincoaren hitzetic, rom. 10. 17

Ençuteaz Legueac ez iustificatzen, rom. 2. 13

Ençuteco Christ, matth. 17. 5: marc. 9. 7: luc 9. 35: act. 3. 22

Ençuteco Moyses eta Prophetác, luc. 16. 29

Ençutecoago Iaincoa ecen ez guiçonac, act. 4, 19

Ençuten eta beguiratzen dutenac Iaincoaren hitza, dohatsu. luc. 11. 28

Ençutera prest içateco, minçatzera eta asserretzera berantior, iac. 1. 19

Enoch fedez transportatu, heb, 11. 5

Ereillearen comparationea, mat. 13, 3: marc. 4. 3: luc. 8. 5

Ereinen duguna bilduren-ere, gala. 6. 7

Ereitea chekenqui edo largoqui, 2. cor. 9. 6

Ereitea edo biltzea haraguian edo spirituau, gala. 6. 8

Erho Christgatic. 1. cor. 4. 10

Erho eta itsu Scribác eta Phariseuac. mat. 23. 17

Erho norbeiten deitzea. mat, 5. 22

Erhoac eta sinhestera berantiorrac, luc. 24. 25

Eriac visitatzen dituenac Christ visitatzen, mat. 25. 36

Eriéc Ancianoac nola deitzeco. iacq. 5. 4. 14

Eritassunac gure bekatuacgatic, mat. 9. 2: ioan. 5. 14: bayeta Iaincoaren obrác manifesta ditecençat. ioan. 9. 3

Erosten dutenac diraden posseditzen ezpalute beçala, 1. cor. 7. 30

Errhautsaren oinetaric eragoiztea, mat. 10. 14: luc. 9, 5 eta, 10. 10

Esca bagaitez Iesus Christen icenean, recebituren, ioan. 14. 13

Escatzen denac recebitzen, mat. 7. 8: marc, 11. 24: luc. 11, 10 ioan. 14. 13: iaq. 1. 5

Escu escuina noiz nehorc trencatzeco, mat. 5. 30. eta 18. 8: marc. 9. 43

Escu eyharduna sendatu mat. 12. 13, marc. 3. 5: luc. 6 10

Escu lachoén goititzea, heb. 12. 12

Escu lagunçazcoac, gala. 2. 9.

Escua goldean duela guibelerat beguira dagoena, luc. 9. 6 2

Escuac eçarten Christec haourrén gainean. matt. 19. 5. eta erien gainean, luc. 4. 40

Escuén impositionea, act. 6. 6. eta 13. 3, eta 19. 6: 1. tim. 5. 22: 2, tim. 1. 6

Escuina. Iaincoaren escuina, act. 2. 33. Iaincoaren escuinean Christ iarri, marc. 16. 19: rom. 8, 34: eph. 1. 20: heb. 1. 3. eta 8. 1, eta 12. 2: 1. pier 3. 22

Estebenec hilrzeracoan Iaincoari spiritua gommendatzen era etsavacgatic othoitz eguiten, act. 7. 59. 60

Estebenequilaco disputá, act. 6. 9

Estecadurác eta tribulationeac Paulen beguira egon, act. 20. 23: philip. 1. 7: philem. 13

Estecatu Iesus, matth. 27. 2: marc. 15. 1

Estecatu Paul. baina ez hitza, coloss. 4. 3: 2. tim. 2. 9: philem 9

Estecatua Spirituz, act. 20. 22

Etche çathitua, matth. 12. 25: marc. 3. 25. luc. 11. 17

Etche eternala ceruètan, 2. cor. 5. 1: Iaincoaren etchea luc 6. 4: 1. pier. 4. 17. Orationetaco etchea, mat. 21. 13: marc. 11. 17: luc. 19. 46

Etchetan-ere Apostoluéc iracatsi. act. 5. 42, eta 20. 20, eta 28. 23

Etsayacgatic othoitz eguiteco. mat. 5, 44

Etsayacgatic othoitz eguin Christec, luc 23. 34: Estebenec-ere, act. 7 60

Etsayey on eritziteco, eta vngui eguiteco, matt. 5. 44: luc 6. 35: rom. 12. 20

Euangelioa cer, rom. 1. 16. Resumaco Euangelioa, mat. 9. 35: eta 24. 14: marc. 1. 14

Euangelioa cerbitzatzen duenac Euangeliotic vici behar. l. cor. 9. 14

Euangelioa cerutic Spiritu sainduaz igorri, 1. pier. 1. 12

Euangelioa galtzen diradenetara estalia, 2. cor: 4. 3

Euangelioa lehendanic promettatu, rom. 1. 2

Euangelioa mihi guciey euangelizatzeco, apoc. 14. 6

Euangelioa sinhesten eztutenéz cer içanen den, 2. thes. 2. 12: 1. pier: 4. 17

Euangelioaren eçagutzea nondic, 2, cor. 4. 6

Euangelioaren obedientián egoiteco, heb. 2. 1

Euangelioaren predicationea munduaren fina baino lehen içanen. mat. 24. 14

Euangelistac Eliçan. eph. 4. 11

Eutyche predicuan eroriric hila, resuscitatu, act, 20. 9

Exauditu içatea dembora gogaracoan, 2. cor. 6. 2

Excommicu, Christi on eztaritzatenac, 1. cor. 16. 22

Excommunicatione eguiazcoa eta bidezcoa, mat. 18. 17: 1. cor. 5. 4: 2. thess. 2. 12: 1. tim. 1. 20: iniustoa eta bidegabezcoa, ioan. 9. 22

Exemplu eman guri Christec ioan. 13. 15: 1. pier. 2. 25

Exemplutan Paul. philip. 3. 17: 2, thess. 3. 9: 1. tim. 1. 16

Experimentatzeco norc bere burua eya fedea duenez. 2. cor. 13. 5

Ez, ez: bay, bay, mat. 5. 37

Experimentatzeco gauça guciac eta on denari iarreiquiteco. 1. thess. 5. 20

Ezconçá, 1. cor. 1. 7

Ezconcá defendatzen dutenac abusari, 1. tim. 4. 3

Ezconcá honorable, heb. 13. 4

Ezconceco da conteni ecin daitena, 1. cor. 7. 9

Ezcondua ezcondu ezpaliz beçala içateco, 1. cor. 7. 29

Ezne adimenduzcoa eta enganio gabetacoa desiratzeco, 1. pier. 2. 2

Eznea haourrén, 1. cor. 3. 2 heb. 5. 13

Ezpata bi, luc. 22. 38: Spirituaren ezpatá, eph. 6. 17: magistratuarena, rom, 13. 4

Ezpataren lurrean eçartera Christ ethorri, mat. 10. 34

Ezpataz hiltzalea, ezpataz hiltzeco, mat. 26. 52. apoc. 13. 10

Eztey eguiten regue batec, mat. 22 2

Ezteyac Canan-en, ioan. 2. 1

Ezteyetaco banqueta, apoc. 19. 9: 17

F

Fableac eta atsoén elhe irudiac iraizteco, 1. tim. 4. 7

Fede charitatez obratzen duena, galat. 5. 6: iacq. 2. 17. 18

Fede chipitaco, mat. 14. 31, eta 16. 8: luc. 12. 28

Fede gabe Iaincoaren gogaraco ecin içan, heb. 11. 6

Fede handia Chananeac, mat. 15. 28, eta Centenerac, mat. 8. 10: luc 7. 9

Fedea augmenta daquién Apostoluéc othoitz eguiten, luc 17. 5

Fedea cer, heb. 11. 1

Fedea dudaric gabe içateco, mat. 21. 21

Fedea ençutetic, eta ençutea Iaincoaren hitzetic, rom. 10. 17

Fedea ez charitatea gabe, gala. 5. 6: 1. tim. 1. 5

Fedea ezta gucién, 2. thess. 3. 2

Fedea Iaincoaren dohain emana, mat. 16. 17: philip. 1. 18: 2. pier 1. 3

Fedea Iesus baithan, act. 20. 21: eta 24. 25

Fedea iustitiatan imputatzen eta contatzen, rom. 4. 22

Fedea obrác gabe hila, iaq, 2. 17. tit. 1. 16

Fedeac sendatzen, luc. 8. 48: eta 17. 19: eta 18. 42

Fedean perseueratzeco, coloss. 1. 23

Fedean sano içateco, tit. 1. 13: eta 2. 2

Fedearen Capitaina Christ, heb. 12. 2

Fedearen excellentiá, heb. 1l. 2

Fedearen fina arimén saluamendua, 1. pier. 1. 9

Fedearen verthutea, mat. 17. 20: luc. 17. 6

Fedeaz iustitiá, rom. 3. 22: eta baquea, rom. 5. 1

Fedeaz raçoin emaiten iaquin behar, 1. pier, 3. 15

Fedeco domesticoac, gala. 6. 10

Fedez bekatuen barkamendua Christen icenean, act. 10. 43

Fedez bihotzac purificatzen, act. 15. 9

Fedez deabruari resistitzeco, 1. pier. 5. 9

Fedez eztena bekatu da, rom 14. 23

Fedez fermu içatea, rom. 11. 20, eta 14. 4, 2. cor. 2. 24: 1. pier. 5. 9

Fedez flaccu diradenac supportatzeco, rom. 15. 1 :1. the 5. 14

Fedezco segurançarequin Iaincoagana retiratzeco, heh 10. 22

Festusec Paul sobera iaquinez erho estimatzen, act. 26. 24

Ficotzearen comparationea, mat. 24. 32: marc 13. 28

Ficotzebat maradicatu Christec, mat. 21. 19: marc, 11. 14

Fidel da Iauna, 2. thess 3. 3: 2. tim. 2. 13

Fidel içan Abraham, gala. 3 9

Fidelac Abrahamen haour, rom. 9. 7, 8

Fidelac ez condemnationetara ethorrico, ioan. 5. 24

Fidelac fidelén exemplu eta patroin içateco, 1. tim. 4. 12 tit. 2. 7

Fidelac gaitzetsiac eta persecutatuac içanen. ioan, 5. 8: eta 15. 18: eta 16. 2: 2. tim. 3. 12

Fidelac, Iaincoaren populua, 1. pier. 2. 9

Fideléc mundua iugeaturen, 1. cor. 6. 2

Fidelén conuersationea, 2. cor. 6. 4

Fidelen harmadurac, eph. 6. 16: 1. thess. 5. 8

Fidelén herioa dohain onezco apoc. 14. 13

Fidelén hiltzalec vste Iaincoari cerbitzu eguiten draucatela, ioan. 16. 2

Fidelén libertatea. rom. 8. 1

Fidelén minçatzea nolaco içateco, coloss. 4. 6

Fidelen obrac Iaincoari ez ahanciren, heb, 6. 10

Fineciaz ez ebilteco, 2. cor. 4. 2

Fitsaren berceren beguitic kencea, mat. 7. 5: luc. 6. 42

Fructu ezpainezcoa, heb. 13. 15

Fructu ona edo gaichtoa, mat 7. 17: luc. 6. 43

Fructu penitentiaren digneac eguiteco, mat. 3. 8: luc. 3. 8

Fructua vicitze eternaletan, ioan. 4. 36: Spirituaren fructuac, gala. 5. 22: eph. 5. 9

Fructuac eguinen dituenari Iaincoaren Resuma emanen çayó, mat. 21. 43

Fructutic arborea eçagutzen, mat. 7. 16

G

Gabriel, luc. 1. 19

Gadarenoéc Christ refusatzen. luc. 8. 37

Gaichtaguin batac crutzean Christ blasphematzen, luc 23. 39. eta berceac Christ baithan bere confidança eçarten, luc 23. 42

Gaichto gara naturaz eta hiraren haour, mat. 7. 11: eph. 2. 3

Gaichtoa kendu behar bercén artetic, 1. cor. 5. 13

Gaichtoequin ez nahastecatzeco: 1. cor. 5. 11

Gaitz eritzi munduac Christi ioan. 7. 7, eta 15. 17

Gaitza gaitzagatic ez rendatzeco, mat. 5. 39: rom. 12. 17: 1. thess. 5. 15: 1. pier. 3. 9

Gaitzerizteric duena guicerhaile, 1. ioan. 3. 15, eta ilhumbean ebili, 1. ioan. 2. 11

Gaitzerrailéc Iaincoaren resumá ez heretaturen, 1. cor. 6. 10

Gaitzerraiteco ez elkar, iacq. 4. 11

Gaitzerraiten gaituztenez vngui mintzatzeco eta hecgatic othoitz eguiteco, mat. 5. 44. luc 6. 28: rom. 12. 14

Gaitzesteco aita eta ama bayeta goitico ahaideac Christgatic, luc 14. 26

Gaitzetsiac içanen Christequin eduqui nahi dutenac. mat. 10. 22, eta 24. 9: marc 13 13: luc 6. 22, eta 21. 17

Gaizqui eguile Christ estimatu, ioan. 18. 30

Gaizquia dirudienetic-ere beguiratzeco. 1. thess. 5 22

Gaizquiagatic vngui rendatzeco, mat. 5. 44: rom. 12. 14

Gaizquiari gaitz eritziteco, rom. 12. 9

Gaizquiric nehorçaz ez erraiteco, tit. 3. 2

Gaizquitic itzuliric vngui eguiteco, 1. pier. 3. 11

Gakoa. Eçagutzearen gakoa, luc 11. 52. Resumaren gakoac mat. 16. 18. Iffernuaren eta herioaren gakoak, apo. 1. 18

Galdu cenaren ondoan Christ ethorri, luc. 19. 10

Galileanoac, luc. 13. 1

Gamaliel doctoraren conseillua, act. 5. 34

Gapirioa beguian, matth. 7. 5: luc. 6. 41

Gaua iragan, rom. 13. 12

Gauaz lo etzatea, 1. thes. 5. 7

Gauça gucia eguiteco Iaunaren gloriatan, 1. cor. 10. 31, eta Iaunaren icenean, coloss. 3. 17

Gauça guciaren fina hurbiltzen, 1. pier. 4. 7

Gazteac çaharren suiet içateco, 1. pier. 5. 5

Gaztén eguimbidea, tit. 2. 6

Gaztetassunaren guthiciey ihes eguiteco, 2. tim. 2. 22

Gaztigamenduan guciac participant, heb. 12. 8

Gaztigatzen gaitu Iaincoac haren saindutassunean participant garencat, beb. 12. 10

Gaztigatzen Iaincoac maite dituenac, heb. 12. 6: apoc. 3. 19, eta harc gaztigatzen eztituenac bastard, heb. 12. 8

Gehenna, mat. 5. 22. 29, eta 18. 9

Gendarmeria cerucoa, act. 7. 42

Gendarmesac Ioannesgana ethorten, luc 3. 14

Gende fede chipitoac, mat. 8. 26, eta 16. 8

Gende saindua cein, 1. pier. 2. 9

Genealogia fin gabeac, 1. tim. 1. 4: tit. 3. 9

Generatione elegitua, 1. pier. 2. 9

Generatione gaichtoa eta adulteroa, mat. 12. 39, eta 16. 4

Gentilac or Christez deithu, matt. 15. 26: marc 7, 27

Gentiléc iustitia ardiesten eta recebitzen, act. 10. 44: rom. 9. 30, eta 11. 11

Gloria Iaincoari Eliçán, eph. 3. 21: Christi, hebr. 13. 21: 2. pier. 3. 18: Iaincoaren gloriá, ioan. 11. 4: rom. 1. 23: Christ bere Aitaren glorián ethorriren, mat. 16. 27: Paulen gloriá, 1. cor. 9, 15: Guiçonén gloria, florea beçala doa, 1. pier. 1. 24

Gloriatzea nor bere goratassunean edo beheratassunean, iac 1. 9

Gloriatzea tribulationetan, rom. 5. 3: galat. 6. 14

Gloriatzeco ez nor bere verthutean, 1. cor. 4. 7

Glorificatu Iainco Aitaren icena, ioan. 12. 18

Glorificatu Iaincoa Christ Iaunean, ioan. 13. 32, eta 15. 18

Glorificatzen Aita Semean, ioan. 14. 13

Glorificatzen Aitác Christ, ioan. 8. 54, eta 11. 4

Glorificatzen Gentiléc hitza. act. 13. 48

Glorificatzen Iaincoa, luc 7. 16, eta 17. 15, eta 18. 43

Gobernamenduac Elicán, 1. cor. 12. 28

Gogo batez eta aho batez glorificatzeco Iaincoa, rom. 15. 6

Gogo eta consentimendu batetaco içateco, philip. 2. 16

Gogoatzeco Iaincoaren gratiatic nehor aldara eztadin, heb. 12. 15

Gogortzen Iaincoac placer duenaren bihotza, rom: 9. 18

Gogotic eguiteco eguinen dena Iaunari anço, col. 3. 23

Gomitatuac ezteyetara, matt. 22. 3

Gorde Christ, ioan. 8. 59

Gormandiçari ihes eguiteco, luc 21. 34: rom. 13. 13

Gormant eta hordi Christ estimatu, mat. 11. 19: luc 7. 34

Gorputza. Iesus Christen gorgutza, matt. 26. 26: marc 14. 22: luc 22. 19: 1. cor. 11. 24: Christen gorputzaren communionea, 1. corin. 10. 16: Eliçá Christen gorputz, eph. 1. 23, eta gure gorputzac Christen membro, 1 cor, 6. 15: Christi Consecratuac, 1. cor. 6. 13, 19: Lurrezco vnci, 2. cor. 4. 7

Gorputz bekatutacoa, rom. 6. 6.

Gorpurz sensuala, 1. cor. 15. 44

Gorputzbat gara anhitz garelaric, eta bata bercearen membro, rom. 12. 5: 1. cor. 12.12

Gorputzac etche deitzen, 2. cor. 5. 1

Gorputzaren suiectionetara, erekartea, 1. cor. 9. 27

Gorputzez eta spirituz Iaincoa glorificatzeco. 1. cor. 6. 20

Gosse ciradenac complitu Iaincoac, luc. 1. 53

Gosse eta egarri diradenac iustitiaz, dohatsu, matth. 5. 6: luc 6. 21

Gosse Iesus, matt, 4. 2, eta 21. 18, eta 25. 35: luc 4. 2

Gratia bekatua baino abondosago, rom. 5. 20

Gratia dohainaren neurriaren araura. eph. 4. 7

Gratia eta baque, rom. 1. 7: 1 cor. 1. 22: cor. 1. 2

Gratia eta eguia Christez, 1. ioan, 1. 17: 1. cor. 1. 4: Iaincoaren gratia, luc. 2 40. act. 11. 23 guciey aguertu, tit. 2, 11

Gratiac eta esquerrac bethi rendatzeco, eph. 5, 20

Gratiatsu içateco, col. 3. 15

Gratiaz saluatzen gara, eph. 2. 5

Gratién rendatzea, matt. 26. 27 luc. 17. 16: ioan. 6, 11: rom. 1 8: eph. 5. 20: colos 3. 17: 1. the 5. 18: 2. thess. l. 3

Guciac ohoratzeco 2. pie. 2. 17

Guciey vngui eguiteco, baina principalqui fedeco domesticoey, gala. 6. 10

Guduac eta questioneac ilhumbearen obra, rom. 13. 12: 1 cor. l. 10: eta 11. 16

Guduey eta inuidiey ihes eguiteco, rom. 13, 13

Guduric ez vkaiteco, tit, 3. 2

Gueçurra kenceco, eta eguiaz minçatzeco, ep. 4. 25: col, 3. 9

Gueçurragatic Ananias eta Sapphira haren emaztea subitoqui hil, act, 5. 5. 10

Gueçurraren aita, deabrua, ioan. 8. 44

Gueltzurrunac eta bihotzac examinatzen dituena, Iaincoa, apoc. 2. 23

Guerla eta seditione içanen munduaren finerát, baina halacotz ez icitzeco, luc 21. 9

Guerlác nondic heldu, iac, 4. 1

Guibel min karmindurán içatea, act. 8. 23

Guiçon barnecoa, rom. 7. 22

Guiçon bekatutacoa, 2. the. 2. 3

Guiçon bi gogotacoa, inconstant, iacq. 1. 8

Guiçon bihotzecoa. 1. pier. 3. 4

Guiçon çaharra eta berria, eph. 4. 22, 24: col. 3. 9. 10

Guiçon campocoa edo barnecoa, 2. cor. 4. 16

Guiçon corrumpituac, 2. tim. 3. 8

Guiçon eta emazte gaztéc nolaco içan behar. tti. 2. 6.

Guiçon etsaya, mat. 13. 28

Guiçon, gaichtaguinén artera eroria, luc 10. 30

Guiçon guciagatic othoitz eguiteco, 1. tim. 2. 1

Guiçon marchantaren comparationea, mat. 13. 44

Guiçon naturalac eztitu comprehenditzen Iaincoaren Spirituaren gauçác, 1. cor. 2. 14.

Guiçon perfectoa, eph. 4. 13

Guiçon reguearen comparationea, mat. 22. 2

Guiçon tentatione iragaiten duena dohatsu, iacq. 1. 12

Guiçona gueçurti, rom. 3. 4

Guiçona Iaincoaren imagina eta gloria, 1. cor. 11. 7

Guiçona satsutzen duten gauçac cein, mat. 15. 11: marc 7. 15, 21

Guiçonac naturaz hiraren vme, ephess. 2. 3

Guiçonac nolaco içanen azqueneco demboretan, 2. tim. 3. 2

Guiçonaren vicia lanho baicen ez, iac, 4. 1

Guiçonén doctrinari ihes eguiteco, coloss. 2. 8. 16

Guiçonén gogaraco ez içateco, galat. 1. 10

Guthicia gaichtoéc arimén contra guerla eguiten, 1. Pier. 2. 11

Guthicia, gaitz guciaren erroa, 1. tim. 6. 10

Guthiciatzea emaztez, matt 5. 28

Guthiciatzeco ez, rom. 13. 9: 1 cor. 10. 6

Guthun persecutionetacoac, act. 9. 2

Guthun separationezcoa, mat 19. 7: marc 10. 4

H

Haci ona landán erein, matth. 13. 24, 37

Hacia Isaac-etan, rom. 9. 7: Abrahamen hacia, ioan. 8. 33: act. 7. 6: rom. 9. 7

Haice doctrinatacoac, ep. 4. 14

Haicea contra, marc 6. 48. Laur haiceac, mat. 24. 31

Haicea eta itsassoa mehatchatzen Christec, mat. 8. 26: luc 8. 24

Haicéc eta itsassoac Christ obeditzen, mat. 8. 27: luc 8. 25

Halacret iustitiazcoa, ephe. 6. 14. Fedezcoa, 1. thes. 5. 8

Hameca discipuluac, matt. 28. 16: luc 24. 33

Handi nor Iaincoaren resumán, mat. 18. 1

Handiena den chipién, matth. 20. 26: luc 22. 26

Haour içateco malitiaz eta ez adimenduz, 1. cor. 14. 20. Iaincoaren haour içateco moyena, Christ, ioan. 1. 12: Fedez, gal. 3. 26: cein diraden mat. 5. 9: ioan. 1. 12, eta 8. 42: rom. 8. 14, eta 9. 8: 1. ioan, 3. 1 Deabruarenac, ioan. 8. 44: 1 ioan. 3. 8

Haourrac aitamén contra altchaturen, matt. 10. 21; marc 13. 12

Haourrac Christgana ekarten mat. 19. 13: marc. 10. 13: luc. 18. 15

Haourrac saindu aitama fidelenac, 1. cor. 7. 14

Haourréc obeditzeco aitamác eph. 6. 1: colos. 3. 20

Haragui bekatutacoa, rom. 8. 3

Haragui gucia belharraren pare, 1. pier. 1. 24

Haraguia eta odola, guiçona erran nahi, matt. 16. 17: 1. cor. 15. 50: gal. 1.16. Christen haraguia fedez iaten, ioan. 6. 54

Haraguiac spirituaren contra desiratzen, gala. 5. 17

Haraguiaren affectionea, herio, rom. 8 6

Haraguiaren araura vici diradenac, hilen, rom. 8. 13

Haraguiaren arauezcoac haraguiaren gaucetara affectionatu, rom. 8. 5

Haraguiaren désiretaric beguiratzeco. rom. 13. 14: galat, 5. 17: 1. pier. 2. 11

Haraguiaren obrác ceric, gal. 5. 19

Haraguiaren satsutassunetaric chahutzeco, 2. cor. 7. 1

Haraguiric ez iatea, 1. cor. 8. 13

Harrapatzeco gaizqui doacenac, iud. 1. 23

Harri arbuyatua Christ, matt. 21. 42: marc l2. 10: 1. pi. 2. 4. 6

Harri vicia christ, 1. pier. 2. 4. 6

Heredero gauça gucien Christ heb. 1. 2

Heredero bagara Aitaren, Christen herederoquide, ro. 8. 17

Heretage celestiala promessaren causaz emaiten, mat. 25. 34: gala. 3. 17: tit. 3. 7: 1.pier. 1. 3: Iaincoaren heretagea sainduetan, eph. 1. 18: colos. 1. 12: 1, pier. 1. 4

Hereticoari nola ihes eguiteco. tit. 3. 10

Herioa iretsi içan Christez, 1. cor. 15. 54: 2. cor: 5. 4

Herioan dago haourrideari on eztaritzana, 1. ioan. 3. 14

Herodes Christec aceri deitzen, luc. 13. 32

Herodes harabartu, act. 12. 23

Herodes Ioannesen beldur, marc. 6. 20

Herodes regue. luc. 3. 1

Herodesec bere iayat egunaz besta eguiten, marc, 6. 21

Herodesec burua edequi eraci ioannesi, mat. 14. 9: marc, 6. 27

Herodesec cer opinione Christez, mat. 14. 1

Herodesec Christ adoratu nahi duela irudi eguiten eta haourrac hiltzen, mat. 2. 3, 16

Herodesec Iaques hil, act 12. 2

Hil bagaitez Iaunarequin, vicico-ere harequin. 2. tim. 2. 11

Hil behar behin, heb. 9. 27

Hil gara Christequin bekatuaz den becembatean, rom. 62, 8: col. 2. 20: 2 tim. 2. 11: 1. pier. 2. 24

Hil içan da Iesus, ioan. 19. 33. gugatic, rom. 5. 6: 1. cor. 15. 3: 1. thess. 5. 10: heb. 2. 9

Hilac resuscitatzen, matth. 11. 5

Hilitzera Paulec desiratzen, philip. 1. 23

Hira ethortecoaz, mat, 3. 7: luc 3. 7: rom. 2. 5: 1.thes. 1. 10: Iaincoaren hirá, ioan, 3. 36

Hirari leku emaiteco. rom. 12 19: eph. 4. 31

Hitz edificationezcoz minçatzeco, ephess. 4. 29

Hitz onac eta alferrac, mat. 12. 35, 36

Hitz saluamendutacoa, act, 13. 26: eta gratiazcoa, act, 14. 3: fedezcoa, rom. 10. 8: reconciliationezcoa, 2. cor, 5. 19: crutzezcoa erhogoa çaye galtzen diradenéy, 1. cor, 1. 18

Hitz Spiritu sainduaren contra dena, ez barkaturen, matt. 12. 32: marc, 3. 29: luc, 12. 10: 1 ioan, 5. 16

Hitza ençun nahi eztutenac, ez Iaincoazco: ioan, 8. 47: 1. ioan, 4. 6

Hitzac bere cursua duen othoitz eguiteco, 2. thess. 3. 1

Hitzaren predicationea alfer fedea ezten lekuan, heb. 4. 2

Hitzari deus ez edequiteco ez eratchequiteco, mat. 28. 20: apoc, 22. 18

Hodeyaren azpian içan dirade gure aitác, 1. cor. 10. l

Hodeyetan Christ ikussiren datorquela, mat. 24. 30

Hoguenic ez Christ baithan erideiten Pilatec: luc. 23. 14

Hordiqueriari ihes eguiteco: luc, 21. 34: rom, 13. 13: eph. 5. 18

Hotz edo eraquin içateco, eta ez eppel, apoc, 3. 15

Humiliatu vkan du Christec bere burua philip. 2. 8

Humiliaturen dena, exaltaturen, mat. 23. 12: luc 14. 11, eta 18.14: philip, 2. 8: iac. 4.10

Humilitatea, matth. 11. 29: luc, 14. 11: eph, 4. 2

Hurco da gure aiutaren behar den gucia, luc 10. 29

Hurcoa onhesteco, norc bere burua beçala, matth. 22. 39: marc, 12. 31: rom. 13. 9: galat, 5. 14: iac, 2. 8

Hypocritác, mat. 23. 13: marc, 7 6: luc, 11. 44

I

Iacob Egypten. act. 7. 15

Iacob-i on eritzi Iaincoac eta Esauri gaitz, rom. 9. 13

Iainco Aita eçagutzen, Christ eçagutzen duenac, ioan. 14 7

Iainco eta iaun anhitz, icenez, 1. cor. 8. 5

Iaincoa eta gucién Aita, bat, 1. cor. 8. 6: gala, 3. 20: 1. tim, 2. 5

Iaincoa eternal, rom, 16. 26, eta ezta habitatzen escuz eguin templetan, act. 7. 48: eta, 17. 24

Iaincoac eztu nehor egundano ikussi, ioan. 1. 18: 1. tim, 6. 16: 1. ioan, 4. 12

Iaincoa gurequin, mat. 1. 23

Iaincoa immortal, 1, tim. 1. 17

Iaincoa nola onhesteco, mat. 22. 37: marc, 12. 30: luc, 10. 27: 1. cor. 8. 3

Iaincoa sinhesten eztuenac gueçurti eguiten hura, 1. ioan 5. 10

Iaincoa Spiritu, ioan. 4. 24

Iaincoa vnguiguile, gucietara act. 14. 17

Iaincoac cer gureganic nahi: heb. 10. 8

Iaincoac nahi badu, erraiteco. act, 18. 21: 1 cor. 4. 19: iac. 4. 15

Iaincoaren erhogoá guiçonac baino çuhurrago, 1 cor. 1. 25

Iaincoaren ielosgoa, 2. cor. 11. 2

Iaincoaren iguriquite lucea, rom. 2. 4: 2. pier. 3. 15

Iaincoaren vorondatea, luc 2. 14

Iaincoaz abandonnatuen obrác rom. 1. 28

Iaincoazcoéc Iaincoaren hitza ençuten, ioan. 8. 47: 1. ioan. 4. 6

Iaincobat da eta Arartecobat 1. tim. 2. 5

Iairus synagogaco nabussia Iesusgana ethorten, mat. 9. 18: marc, 5. 22: luc, 8. 41

Iannesec eta Iambresec Moysesi resistitu, 2. tim. 3. 8

Iareiquiteco Apostoluey, eta nola, 2. thess. 3. 7

Iarreiquiteco Christi, mat. 10. 38, eta 16. 24: marc 8. 34: luc, 9. 23: eta 14. 27: ioan, 8. 12: 1. pier 2. 21

Iarteco cergatic nehor azquen lekuan, luc. 14. 10

Iatea edo ez iatea gure Iaunean, rom. 14. 6

Iatea oguitic Resuman: luc 14. 15

Iateco presentatzen denetic: luc, 10. 8

Iateracoan gucien aitzinean Paulec othoitz eguin, act. 27. 35

Iauna bat, Iesus Christ, ioan, 13. 13: 1. cor, 8. 6, eta 12. 3

Iaunen Iaun eta reguén Regue 1. tim. 6. 15: apoc. 17. 14: eta 19. 16: Dauid-en Iaun, matt. 22 43: gucien Iaun, act. 10. 36: eta du seignoria vicién eta hilén gainean. rom, 14. 9

Içarra Iesus Christ iayo cenean matt. 2. 2, 7, 9

Icen gucien gaineco icembat du Christec, 1. philip. 2. 9: heb. 1. 4

Ichilic egon Christ den ihardetsi gabe, marc 14. 61: ioan. 19. 9

Icidura içanen. luc 21. 11

Idiot Apostoluac, act. 4. 13

Idolá ezta deus munduan, 1. cor. 8. 4

Idolatre Iuduac, act. 7. 40

Idolatreac ez saluaturen, 1. cor. 6. 9

Idoletaric beguiratzeco, 1. cor 10. 7: 1. ioan. 5. 21

Ierusaleme berria, apoc. 21. 2

Ierusaleme celestiala libertatetan, gal. 4. 26: heb. 12. 22

Ierusaleme guicerhaile, matt. 23, 37: luc. 13. 34

Ierusaleme Regue handiaren ciuitatea, mat. 5. 35

Ierusalemen sarthu Christ, mat. 21. 10. marc 11. 11: ioan. 12. 12

Ierusalemeren destructionea, matt. 23. 36

Iesus, mat, 1. 21, 25: luc l. 31

Iesus Christ da gure Aduocata, 1. ioan. 2. 1

Iesus Christez berce fundamentic nehorc ecin eçar, 1. cor. 3. 11

Iesus deitzen Christ, matt. 1. 16, eta 27. 17: act. 2. 36: 1. ioan. 5. 1, eta harc saluaturen bere populua, mat. 1. 21: lue. 1. 31: act: 4. 10

Iesus Ioannesec batheyatzen, mat. 3. 13

Iesus thustatzen eta buffetatzen, mat. 26. 67: marc. 14. 65

Iesusec aithortzen hura dela Christ matt. 26. 64: eta hura dela Iuduen regue, marc. 15. 2

Igan Iesus cerurát, eta nola, act. 1. 10

Ignorantiaz Christ heriotara eman Iuduéc, act. 3. 17

Ignoranta ignorant biz, 1. cor 14. 38

Ignorantén ichiltzeco moiena vngui eguitea, 1 pier. 2. 15

Igorri içan Apostoluac eta Prophetac. luc, 11. 49. ioan. 20. 21

Igorriac recebitzeco, matt. 10 14: marc. 6. 11: luc. 9. 5

Igorriac Spiritu sainduaz, act. 13. 4

Iguzquia onén eta gaichtoén gainera. mat. 5, 45

Ihes eguiçue berce ciuitatetara mat. 10. 23

Ihes eguin Iosephec Egyptera Iesusequin, mat. 2. 13

Ihiztatu Christen odolaz, 1, pier. 1. 2

Ihiztatzen Appolloc, baina Iaincoac hazcurri emaiten, 1 cor. 3. 6

Ikartzea guibelarat, luc. 9. 62

Ikuzgarri Siloecoa, ioan. 5. 2, eta 9. 7

Ikutze regenerationezcoa, tit. 3. 5

Ikutze vrezcoa. eph. 5. 26.

Ikutzen Iesusec apostoluén oinac, ioan. 13. 5.

Ikutzen Pilatec escuac, mat. 27. 24

Ilhumbe guenén noizpait, orain argui, eph. 5. 8

Ilhumbe munducoén rectorac ceim, eph. 6. 12

Ilhumbearen bothereá. col. 1. 13

Ilhumbeari hobe eritzi vkan guiçonéc ecen ez arguiari. ioan. 3. 19

Imitatzeco Christ eta Apostoluac. 1. cor. 11. 1. 2 thes. 3, 9

Incredulén gainean Iaincoaren hirá, coloss. 3. 6

Incredulitatea, mat. 17. 17, 20: marc. 6. 6, eta 16. 14: rom. 11. 20

Incredulitatezco vmeac, eph. 5. 6

Infidelac egur eyhar deitzen, luc 23. 31

Infidelequin fideléc participationeric ez vkaiteco, 2. cor. 6. 14

Infidelitateaz renuntiatzeco. tit. 2. 12

Infirmoac supportatzeco, rom 15, 1

Iniquitate eguiten dutenac, mat 7, 23, eta 25. 41: luc 13. 27

Iniquitatea abundaturen azquencerát, eta charitatea hozturen, mat. 24. 12

Iniquitatean plazer hartzen dutenac condemnaturen, 2. thess. 2. 12

Iniuria eta calte suffritzeco, mat. 5. 39: 1. cor. 6. 7

Iniuriatu Christ, mat. 27. 39

Iniuriatzeco ez principala, act 23. 4

Iniustoéc Resumá ez possedituren, 1. cor. 6. 9

Inuidia Corinthianoen artean 1. cor, 3. 8

Inuidiá iraizteco, gala, 5. 26

Inuocatu behar Iaunaren icena, act. 2. 21: rom. 10. 13

Inuocatzeco ez nehorc nor baithan sinhesten baitu, hura baicen, rom: 10. 14

Ioanna Cuzen emaztea, luc 8. 3, eta 24. 10

Ioannes Baptista iayo, luc. 1, 57: haren icéna, luc 1. 60. officioa, luc, 1. 76

Ioannes cergatic hatzaman eta hil, mat. 14. 3: 10

Ionnes dela Elias, mat. 11. 14: eta 17. 13

Ioannes Euangelistá, Iacquesen anaye, mat. 10. 2

Ioannes presoinean, mat. 11. 2: luc. 3. 20

Ioannes propheta baino excellentago, mat. 11. 9

Ioannesec predicatzen, mat. 3. 1: luc, 3, 3

Ioannesen abillamendua, mat. 3. 4: marc. 1. 6

Ioannesen sepulturá, mat. 14. 12

Ioitea borthán, luc. 11. 9

Ionasen signoa, mat. 12. 39

Ioseph Arimathea, mat. 27. 57: ioan. 19. 38

Ioseph Dauid-en reme, mat. 1. 20: Dauid-en etchetic. luc. 1. 27

Ioses, Barnabas, act. 4. 36

Ipizpicuac dirade bere buruac eta cargutacoac goberna ditzatençat, act. 20. 28: 1. pier. 5. 1

Ipizpicuaren officioaz, 1. tim. 3. 1: tit. 1. 7: hayén emaztez, 1. tim. 3. 11

Irabaci handia pietatea contentamendurequin, 1. tim. 6. 6

Irabaciagatic iracastea, tit. 1, 11: 1. pier. 5. 2

Itabaizte çayo Pauli Christ. philip. 1. 21

Irucasteco eta admonestatzeco batac bercea, coloss. 3. 16: behatzen eztiradenac ere, 2. tim. 2. 25

Iracasten Iesusec authoritaterequin, mat. 7. 29

Iracasten Iesusec synagoguetan, mat. 9. 35

Iracatsiac içanen Iaincoaz, ioan. 16. 45: 1. thess. 4. 9

Iracatsiac içanen Spiritu sainduaz, luc. 12. 12

Iragaitea heriotaric vicitzetara, ioan. 5. 24

Iragaitea mundu hunetaric, ioan. 13. 1

Isaac gure aita, rom, 9. 10

Israel excusa gabe, rom, 10. 19

Israel haraguiaren arauez. rom. 9. 6: 1. cor. 10. 18

Israel saluatu, rom. 11. 26

Israelita eguiazcoa, ioan. 1. 47

Irria nigarretara eta alegrança tristitiatara conuertitzeco, iaq. 4. 9

Itsu bi sendatu, mat. 9. 30. eta 20. 34

Itsu eta gor cena sendatu, mat. 12. 22

Itsu eta haztamuca dabilana cein, 2. pier. 1. 9

Itsu eta itsu guidari nor, mat. 15. 14: eta 23. 16: luc. 6. 39

Itsu iayoa sendatu, ioan. 9. 1

Itsutassuna Israelen, rom. 11. 25

Itsutu Iaincoaz, ioan. 12. 40

Itsutu Iuduac Iaincoaren vorondatez. rom. 11. 8

Itzultzeco gaizquitic, eta vngui eguiteco, 1. pier. 3. 11

Iudas Galileanoa seditioso, act. 5. 37

Iudas Iscariot ohoin, ioan. 12. 6: Deabru, ioan, 6. 70. traidore, ioan. 6. 71

Iudasec bere burua vrkatu mat. 27, 5. act. 1. 18

Iudasec Iesus traditu, mat. 26. 47. 48: ioan. 18. 2

Iudasec Iesusi pot eguin, mat. 26. 49. marc. 14. 45: luc. 22. 47

Iudasec murmuratzen, ioan. 12. 5

Iudicatzeco ez nehor, mat. 7. 1. rom. 14. 4, 13: 1 cor. 4. 5

Iudicio ethortecoa, act. 17. 31: eta 24. 15: heb. 9. 27

Iudu eguiazcoa cein, rom. 2. 29

Iudu naturazcoac, gala. 2. 15

Iuduac Moysesen discipulu, ioan. 9. 28

Iuduéc Christ lapidatu nahi, ioan. 8. 59: eta 10. 31

Iuduén erortea Gentilén saluamandu, rom. 11. 11

Iuduaren eta Gentilaren differentiá, rom. 3. 1

Iuge Iaincoaren beldur gabea, luc. 18. 2

Iuge ordenatua Iaincoaz, act. 10. 42

Iugeac Eliçán differentiacgatic, 1. cor. 6. 4

Iugeaturen Christec eta viciac eta hilac, 2. tim. 4. 1

Iugeatzea haraguiaren arauez, ioan. 8. 15

Iugeatzeco eguiazqui, 7. 24

Iugeatzeco ez nehorc nehor ianean edo edanean bestan, coloss. 2. 16

Iugeatzeco iustoqui, luc. 12. 57: ioan. 7. 8

Iugeatzeco norc bere burua, 1. cor. 11. 31

Iugemendu eta misericordia, mat. 23. 23: Iaincoaren iugemenduac incomprehensible, rom. 11. 33

Iugemendu gehennacoa, mat. 23. 33

Iuramendua confirmationetan eguiten, heb. 6. 16: Iaincoaren iuramendna complitu, luc. 1. 73

Iuramenduz vsatu Paulec, 2. cor. 1. 23

Iuratzeco ez, mat, 5. 34: eta 23. 16: iacq. 5. 12

Iuratzen du Iaincoac berarçaz, heb. 6. 13

Iustitiá, fedez, rom. 3. 22. gala. 5. 5: philip. 3. 9: heb. 11. 33: gure iustitia, Christ. 1. cor. 1. 30: 2. cor. 5. 21: Scriba eta Phariseuen iustitiá, mat. 5. 20

Iustificatu içatea cer erran nahi den, act 13. 38: 2. tim. 1. 9: tit, 3. 5

Iustificaturen edo condemnaturen batbedera nor bere hitzetaric, mat. 12. 37

Iustificationea ezta obretaric, gala. 2. 16

Iustificatzen nehor ez Legueaz, rom. 3. 20

Iustificatzen sinhestez eta fedez, act. 13. 39: rom. 3. 28: gala. 2. 16: gratiaz, tit. 3. 7

Iustificatzen Phariseuéc bere, buruac, luc. 16. 15

Iusto campotic, mat. 23. 28

Iustoaren orationea valios, iacq. 5. 16

Iustoa fedez vici, rom. 1. 17: gala. 3. 11: heb. 10. 38

Iustoéc argui eguinen duté, mat. 13. 43

Iustoric bere ethortez ez batre, rom. 3. 10

L

Laborarién edo mahastiçainén comparationea, mat. 21. 33. marc 12. 1: luc. 20. 9

Landare Aitaz landatu eztena idoquiren, mat. 15. 13: ioan. 5. 2

Landatu Paulec, 1. cor. 3. 6

Languilea digne bere viciaren, mat. 10. 10

Languilén alocairu defraudatua Iaunari oihuz euqui, iac. 5. 4

Languilequide Iaincoarequin, 1. cor. 3 9

Languiten escuz artzeco eta trabaillatzeco. 1. thess. 4. 11

Languiten eta escuz trabaillatzen ari içan Paul, act. 20. 34: 1. cor. 4. 12: 1.thess. 2. 9: 2. thess. 3. 8

Lapidatu Esteben, act. 7. 59

Lapidatu Paul, act. 14. 19

Laudatzen Iaincoa, luc, 2. 28: eta 19. 37

Laudorio Iaincoari, luc. 18. 43: act. 2. 47

Laur animal beguiz betheac, apoc. 4. 6

Lazaro Martharen anayea eri, ioan. 11. l: hil. ioan. 11. 14: resuscitatu, ioan. 11. 44

Lazaro paubrea, luc. 16. 20

Legione Aingueruezcoac, mat. 26. 53

Legionea, marc. 5. 9: luc. 8. 30

Legue fidelén adimenduan eçarria eta hayen bihotzean scribatua, heb. 8. 10

Legue gucia hitz batetan complitzen. gal. 5. 14

Leguea eta Prophetác, mat. 7. 12: eta 22. 40: marc. 12. 31: rom. 13. 9: gala. 5. 14: iac. 2. 8

Leguea eta Prophetác Ioannesganano, mat, 11. 13: luc. 11. 16

Leguea ez iustoagatic iarri baina iniustoagatic, 1. tim. 1. 9

Leguea Moysesez eman, ioan. 1. 17: Aingueruén dispositionez, act. 7. 53. gala. 3. 19

Leguea saindu eta spiritual, rom. 7. 12: 1. tim. 1. 8

Leguea vztarri deitzen, act. 15. 10

Legueac Christgana bidaltzen, gala. 3. 24

Legueac ez iustificatzen, act. 13. 38: ez eta sanctificatzen, heb. 10. 1

Leguean scribatua den gucia beguiratzen eztuena maradicatu, gala. 3. 10

Leguearen complitzera Chirist ethorri, mat. 5. 17

Leguearen ençuteac ez iustificatzen, rom. 2. 13

Leguearen iragaiteaz Iaincoa desohoratzen, rom. 2. 23

Leguearen fina eta perfectionea Christ, rom. 10. 4

Legueaz bekatuaren eçagutzea, rom. 3. 20: eta. 7. 7

Lehoina Iudaren leinutic, apoc. 5 5

Lehoinaganic Panl deliuratu 2. tim. 4. 17

Lengoage arrotzez minçatzea, act. 10. 46: 1. cor, 12. 28: eta 14. 2

Lengoagén interpretationea, 1. cor. 12. 10

Letrác hiltzen, Spirituac viuificatzen, 2. cor. 3. 6.

Leui publicanoa deithu, marc 2. l4: luc. 5. 27

Libertate Christ Iaunean dugunaz, gala. 2. 4

Libertate, Spiritua den lekuan, 2. cor. 3. 17

Libertatea, rom. 8. 21

Libertatea haraguiari occasionetan ez içateco, gala. 5. 13

Libertatezco Leguea, iacq. 1. 25: eta 2. 12

Libre eguin bekatuaren azpitic. ioan, 8. 32: rom. 6. 18: eta 8. 2: gala. 5. 1

Libre ïçatea, ioan. 8. 34

Libre iustitiaz, rom. 6. 20

Liburu gaichtoac erre, act, 19. 19

Liburu vicitzecoa, philip. 4. 3: apoc. 3. 5: eta 13. 8: eta 20. 12

Liburu vicitzecoan scribatu içatea. philip. 4. 3

Lo daunçanac Iesus Iaunean, 1. thess. 4. 14

Lo etzan Christ vncian, marc. 4. 38

Lo etzatea hil içateagatic, mat. 9. 24: marc. 5. 39: ioan. 11. 11: act 7. 60: eta 13, 36: 1. thess. 4. 13

Lot iustoa deliurata. 2. pier. 2. 7

Lotaric engoitic iaiquiteco rom. 13. 11

Loten egunac, luc. 17. 28

Loten emaztea, luc. 17 32

Lotgarri baquezcoa eta perfectionezcoa, eph. 4. 3: coloss. 3. 14

Lotzea eta lachatzea ceruetan, mat. 16. 19: eta 18. 18: ioan. 20. 23

Luc medicu, coloss. 4. 14

Lunaticoa sendatu, mat. 4. 24: eta 17. 18

Lur benedicatua edo maradicatua, heb. 6. 7

Lur berria, 2. pier. 3. 13. apoc. 21. 1

Lur saindua, act. 7. 33

Lurra, Iaunarena, 1. cor. 10. 26

Lurra possedituren dutenac cein, mat. 5. 5

Lurretico guiçona, 1. cor. 15. 47

M

Magistrua, Christ, mat. 23. 8: ioan. 13. 13

Magistratua, rom. 13. 1.

Magnificatzen Iaincoa. luc. 1. 46. act. 10. 46

Mahai Iaincoarena eta deabruarena, 1. cor. 10. 21

Mahasti eguiazcoa Christ ioan. 15. 1

Mahastiazco comparationea, matth. 20. 1: eta 21. 33: marc. 121: luc. 20. 9

Mahatsarno berria ez çahagui çarretan eçarten, mat. 9. 17: marc. 2. 22: luc. 5. 37

Mahatsarno emaiten Christi myrrharequin, marc. 15. 23

Mahatsarnoz ez horditzeco, eph. 5. 18

Maiestate Christena, luc. 9. 26

Mainguac ebilten, mat. 11. 5: act. 3. 8

Maite norc Christ, ioan. 14. 21

Maledictione Christ eguin içan guregatic. gala. 3. 13

Maledictione maledictioneagatic ez rendatzeco, 1. pier 3. 9

Manamendu berria, ioan. 13. 34: 1. ioan. 2. 7

Manamendu handia, mat. 22. 36: luc. 10. 27: Iaincoaren manamendua vicitze eternal, ioan. 12. 50: Christena, ioan. 15. 12: guiconén manamenduac, mat. 15. 9: tit. 1.14

Manamenduac beguiratzen eztituenac Iaincoa ez eçagutzen, 1. ioan. 2. 3. 4. eta Iaincoari ez on eritzi, ioan. 14. 24

Manamenduén sommarioa eta fina, rom. 13. 9: 1. tim. 1. 5.

Manifestaturen Iaunac bihotzetaco secretuac, 1. cor. 4. 5

Manna, ioan. 6. 31: heb. 9. 4

Maradicatu berze Euangelioric denuntiatzen duena, gala. 1. 8

Maradicatu çurean vrkatua, gal. 3. 13

Maradicatu Leguea complitzen eztuena, gala. 3. 10

Maradicatuac, mat, 25. 41

Marc Barnabasen lehen gussu coloss. 4. 10

Maria Iesusen ama, haraguiaz den becembatean, mat. l. 16: luc. 1. 31

Maria Martharen ahizpáz, luc. 10. 39

Martchandiça eguitea Iaincoaren hitzaz, 2. cor. 2. 17: 2. pier. 2. 3

Martchantac Christec templetic iraitzi, mat. 21. 12. marc. 11. 15. luc. l9. 45: ioan. 2. 15

Marthac Christ recebitzen, luc. 10. 38

Mattheu deithu, mat. 9. 9

Medicua eriacgatic, mat. 9. 12

Medicuá, senda eçac eure burua, luc. 4. 23

Mehatchatzeco Iaincoaren hitzaz. 2. tim. 4. 2

Melchisedec Christen figura, heb. 7. 11. 14

Membro gara batác bercén, rom. 12. 5: eph. 4. 25

Membro gure gorputzac Christen, 1. cor. 6. 15: eta 12 27: eph. 5. 30

Membroac Iaincoaren cerbitzuan emplegatzeco ditugu, rom. 6. l9

Membroac mortificatu behar, coloss. 3. 5

Mendecaturen Iaincoa elegituéz, luc. 18. 7

Mendecaturen Iaincoa Euangelioari behatzen etzaizquionéz, 2. thess. 1. 8

Mendecatzea Iaincoari eman, rom. 12. 19: heb. 10. 30: 1. pier. 2. 23

Mendecoste eguna, act. 2. 1

Mendi saindua, 2. pier. 1. 18

Mendian Iesusec iracasten, mat. 5. 1

Menospreciatzen dutenac Iaincoa, 2. tim, 3. 2

Mercenario dena nolaco, ioan 10. 12

Messias Christ erran nahi, ioan. 1. 41, eta 4. 25

Michel Aingueru principal, iud. 9

Mihia gaizquitaric beguiratzeco, 1, pier. 3. 10:

Mihiaz. iacq. 3. 5

Ministerioa, rom. 12. 7

Ministrationén differentia, 1. cor. 12. 5

Ministratzeco nola, 1. pier. 4. 11

Ministre, behar eztiraden gauçác iracasten dituztenac cein, 2. tim. 3. 6: eta 4. 3: tit. 1. 10

Ministre fidel, coloss. 1. 7: gure Ministrea Christ, mat. 20. 28: heb. 8. 2

Ministre Paul Euangelioco, eph. 3. 7: coloss. 1. 23, 25, Ministre eta testimonio, act. 26. 16

Ministre Satanenac, 2. cor. 11. 15

Ministreac bercén exemplu içateco, tit. 2. 7

Ministréc entretenimendua behar, mat. 10. 10: rom. 15. 27: gala. 6. 6

Ministrén eguimbidea, act. 20. 28: 1. pier. 3. 15

Miraculu eguinen Christ falsuéc eta propheta falsuéc, marc. 13. 22

Miraculu esquez egon Iuduac mat. 12. 38

Mirailaz orain ikusten, 1. cor. 13 12

Misericordia, mat, 23. 23. luc. 1. 50, 72

Misericordia eguiten çaye misericordiosoéy, mat. 5. 7

Misericordia eguiten duenac, alegueraqui eguiteco, rom. 12. 8

Misericordia eguiten eztuenari misericordia gabe condemnatione eguinen, iacq. 2. 13

Miserciordia eguiten Iaincoac placer duenari, rom. 9. 15: tit. 3. 5: eta saluatzen bere misericordiaren araura, tit. 3. 4

Misericordia nahi Iaincoac eta ez sacrificio, mat. 9. 13: eta 12. 7

Misericordién Aita deitzen, Iaincoa, 2. cor. 1. 3

Misericordioso içateco. luc. 6. 36: 1. pier. 3. 8

Misericordiosoac dohatsu, rnat. 5. 7

Modest içateco, philip, 4. 5: 1. pier. 3. 16

Monumentean Christ, marc. 15. 46

Monumentén ornatzea, mat. 23. 29

Monumentetaric hilac ilki, mat. 27. 53

Mortificationea gorputzean ekarteco. 2. cor. 4. 10

Mortificatzeco haraguiaren eguitateac, rom. 8. 13

Mortificatzeco norc bere membroac, coloss. 3. 5

Moyses eta Elias, mat. 17. 3. luc. 9. 30

Moysesec accusaturen Iuduac, ioan. 3. 45

Moysesec scribatu Christez ioan. 1. 45

Moysesen cadirá, mat. 23. 2

Mulsa higatzen eztiradenac eguiteco, luc. 12. 33

Mundu ancianoa ez guppida vkan Iaincoac. 2. pier. 2. 5

Mundu hunen figurá badoa, 1. cor. 7. 3: l. ioan, 2. 15

Mundu hunetaco çuhurtziá, erhogoa Iaincoaren aitzinean, l. cor. 3. l9

Mundua ez onhesteco ez munduco gauçác, 1. ioan. 2. 15

Mundua saluatzen Christez, ioan. 3. 17: eta 12. 47: 1. ioan. 4. 14

Munduac Iaincoa ez eçagutu, ioan. 17. 25

Munduarequin adisquide nahi dena Iaincoarequin etsay iarten, iacq. 4. 4

Mundura eztugu deus ekarri ez mundutic eramanen, 1. tim. 6. 7

Murmuratzeco ez, 1. cor. 10. 10: philip. 2. 14: 1. pier. 4. 9

Mustarda bihia, mat, 13. 31

Mysteriotan Iaincoaren sapientiá, 1. cor. 2. 7

N

Naaman Syrianoa, luc, 4, 27

Nabussibi nehorc ecin cerbitza, mat. 6. 24: luc, 6. 13

Nabussién eguimbidea, eph. 6. 9: coloss. 4. 1

Nahia eta eguitea Iaincoac gutan eguiten, philip. 2. 13

Nahia vkanagatic vnguiaren complitzea ez gure escuan, rom. 7. 18

Nathanael, ioan. 1. 45

Natione gaichtoaren eta bihurriaren artean reprotchu gabe içateco, philip. 2. 15

Nazareno deitzen Iesus, mat. 2. 23: eta 26. 71: marc. 1. 24: luc. 4. 34

Nazarenoén secta, act. 24. 5

Nazarethen Christ haci, mat 2. 23

Nazarethecoéc Christ menospreciatzen, mat. 13. 54 eta mendia behera egotzi nahi, luc. 4. 29

Neurri eguin duqueenaz batbederari neurthuren, luc. 6. 38: fedearen neurria, rom. 12. 3: eph. 4 7

Nicodemo gauaz Iesusgana ethorten, ioan. 3. 1. eta. 19. 39.

Nicolaitác, apoc. 2. 6

Nigar eguin Christec, luc. 19. 41. ioan. 11. 35

Nigar eguin fidel batzuéc Estebengatic, eta hura ohortze, act. 8. 2

Nigar eguin Paulgatic anayéc, act. 20. 37

Nigar eguin Pierrisec, mat. 26. 75: marc. 14, 72. luc. 22. 62

Nigar eguinen eta tristitia vkanen discipuluéc, ioan. 16. 20

Nigar eta hortz garrascots içanen, mat, 8. 12: eta 13. 42, 50. eta 22. 13: eta 24. 51: ota 25. 30: luc. 13. 28

Nigarrez daudenac dohatsu, mat. 5. 4: luc. 6. 21

Nigarrez daudenequin nigar eguiteco, rom. 12. 15

Nigarrez egon emazteac Christen doluz, luc. 23. 27: eta Christec hec berén eta bere haourrén gainean nigar eguitera manatzen, luc. 23. 28

Niniuaco guiçonac, mat. 12. 41: luc, 11. 32

Noe, mat. 24. 48: heb. 11. 7: 2. pier: 2. 5

Nola nahi baitugu nehorc eguin dieçagun hala guc-ere berceri eguiteco, ma. 7. 12: luc. 6. 31

O

Obedient içan Christ eta humiliatu heriorano, philip. 2. 8

Obedientia, burhassoey. eph. 6. 1: coloss. 3. 20: gobernadorey, rom. 13. 1: ti. 3. 1: nabussiey eph. 6. 5: coloss. 3. 22: tit. 2. 9: 1. pier. 2. 18

Obeditzecoago Iaincoa ecen ez guiçonac, act. 5. 29

Obeditzen fedea Sacrificadore batzuc, act. 6. 7

Oblatione Christec eguin bakoitz eta betango batez sanctificatzen gara, heb. 10. 10: 14

Oblationea eta sacrificioa Christ, eph. 5. 2. eta berce oblationeric ezta bekatuagatic, heb. 10. 18: Gentilén oblationea, rom. 15. 16

Obligança gure contra cena, iraungui, coloss. 2. 14

Obra alferretan ez participatzeco, baina hec reprotchatzeco, eph. 5. 11

Obra eguin ditugunez ezgara saluatzen, tit. 3. 5: eph. 2. 8

Obra ilhumbecoac, rom. 13. 12: haraguiarenac, gala. 5. 19

Obra misericordiazcoac, mat. 25. 35

Obra on orotara prest içan behar, 2. tim. 3. 17

Obra onetacotzat creatuac gara, eph. 2. 10

Obra onez abrats içan behar, 1. tim. 6. 18: tit. 3. 8. 14

Obraren arauez Iaincoac iugeatzen, 1. pier. 1. 17

Obréc testificatzen fedeaz. mat. 12. 35: philem, 1. 5. heb. 6. 10: 2. Pier. 1. 5

Obrén arauez Iaincoac rendaturen, mat. 16. 27: rom. 2. 6

Odol chortaz icertu Christ. luc. 22. 44

Odol eta vr Christen seihetsetic ilki, ioan. 19. 34: Christen odolaren edatea, ioan. 6. 53: communionea, 1. cor, 10. 16: Christen odolac chahutzen gaitu bekatu orotaric. heb. 9. 14: 1. ioan. 1. 7

Odol hoguen gabea eta iustoa, mat. 23. 35: eta 27. 4, 25

Odol testamentu berricoa, marc. 14. 24

Odola Pilatec sacrificioequin nahastecatu, luc. 13. 1

Officioa ohoratzen Paulec, rom. 11. 13

Offrenda ceçan Abrahamec Isaac fedez, heb. 11. 17

Offrendatu içan da behin Christ, guregatic, heb. 7. 27: eta 9. 25, 26. eta 10. 12

Offrendatzeco norc bere burua sacrificiotan, rom. 12. 1

Offrendatzen ditugu laudoriozco sacrificioac Christez heb. 13. 15.

Ogui altchagarri gabeac. mat. 26. 17: marc. 14. 1: luc. 22. 1: 1. cor. 5. 8

Oguibat eta gorputzbat gara guciac, 1. cor. 10. 17

Ogui berez ez vici guiçana, baina Iaincoaganico hitzaz, mat. 4. 4

Ogui bihia granereraco eta lastoa suraco, mat. 3. 12

Ogui Cenacoa Christen gorputzaren communione, 1. cor. 10. 16

Ogui haourrendaco dena orey ez emaiteco, mat. 15. 26: marc. 7. 27

Ogui propositionecoac, mat. 12. 4: marc. 2. 26: luc. 6. 4: heb. 9. 2

Ogui vicitzetacoa, Christen haraguia, ioan. 6. 51

Oguiaren haustea, mat. 26. 27: luc. 24. 30: act. 20. 7

Ohoina gauaz beçala Iaunaren eguna ethorriren, mat. 24. 44: 1. thess. 5. 2: 2. pier. 3. 10: apoc. 3. 3: eta 16. 15

Ohoratzeco aita eta ama, mat. 15. 4: eta 19. 19: marc. 7. 10: eph. 6. 2

Ohoratzeco Iaincoa gogo batez eta aho batez, rom. 15. 6

Ohoratzeco Semea Aita beçala, ioan. 5, 23

Ohoratzen dutenac Iaincoa ezpainez, mat. 15. 8: marc. 7. 6

Ohore bide duenari ohore ekarteco, rom. 13. 7

Ohore ekarteco guciey, 1. pier. 2. 17

Ohortze gara Christequin, rom. 6, 4: coloss. 2. 12

Oinac Christec Apostoluey ikuci, ioan. 13. 5

Oindogoraren altchatzea Christen contra, ioan. 13. 18

Oihu eta edaste vanoey ihes eguiteco, eph. 4. 31: 2. tim. 2. 16

Oliuatzetaco mendia, mat. 24. 3: eta 26. 30: marc. 13. 3: luc. 22. 39: act. 1. 12

On eritzi draucu Iaincoac, guc hari baino lehen, 1. ioan. 4. 10. 19: apoc, 1. 5

On eritziteco anayetassunari, 1. pier. 1. 22: eta 2. 17: eta 3. 8

On eritzi behar batac berceari, ioan. 13. 34: rom. 12. 10: eta 13. 8: 1. ioan. 3 11: 1. thess. 4. 9: 1. pier. 1. 22

On eritziteco Iaincoari, nola, mat, 22. 37: marc. 12. 30: luc. 10. 27: 1. cor. 8. 6: 1. ioan. 4. 21

On eritzitecoago Christi ecen ez aitari eta amari, mat 10. 37

On spiritualac eta carnalac, rom. 15. 27

Onherizte munduarena, etsaitassun Iaincoaren, iacq. 4. 4

Onheriztea fictioneric gabe içateco, rom. 12. 9

Onheriztea Leguearen complimeadua, rom. 13. 10

Onheriztean ebilteco eta continuatzeco. eph. 5. 2

Onheriztean eztabilanac Iaincoa ez eçagutzen, 1. ioan. 4. 8

Onic eta gaichtoric ezteyetan, mat. 22. 10

Onic ez bat baicen, mat. 19. 17

Operationén differentiá, 1. cor. 12. 6

Opinione diuersac Christez. mat. 16. 14: marc. 6. 14. 15. eta 8. 28: lnc 9. 7: ioan. 7. 12

Opinione Sadduceuec çaducatena, mat. 22. 23: act. 23. 8

Oratione fedezcoac eria sendaturen, iacq. 5. 15

Oratione Pierrisgatic eguiten Eliçác, act. 12. 5

Orationea eta barura, mat. 17. 21: marc. 9. 29: luc. 2. 37: act. 13. 3: 1. cor. 7. 5

Orationeac eta elemosynác igan Iaincoaren aitzinera. act. 10. 4

Orationean sinhestea necessario, marc. 11. 24

Orationetan perseueratzeco. coloss. 4. 2

Ordenança aitzinecoenac eta Phariseuenac, mat. 15. 2, 5

Ordenança Apostoluéc emanac beguiratzeco, 2. thess. 2. 15

Ordenançaz eta honestoqui gauça guciac eguiteco, 1. cor. 14. 40

Orhe berri eguin behar gara, 1. cor. 5. 7

Orient garaicoa, luc. 1. 78

Orientetic eta Occidentetic anhitz ethorriren, mat. 8. 11

Ostatuz beharrac recebitzeco, rom. 12. 13: heb. 13. 2: 1. pier. 4. 9

Othoitz eguitean Christec beguitharte gainera bere burua egotzi, beguiac cerurat altchatu, belhaunac plegatu. mat. 26. 39: luc. 22. 41: ioan. 17. 1

Othoitz eguitean hitz guti, mat. 6. 7

Othoitz eguiteco batac berceagatic, iacq. 5. 16

Othoitz eguiteco bethiere eta leku gucietan, luc. 18. 1. eph. 6. 18: coloss. 4. 2: l. thess. 5. 17: 1. tim. 2. 8

Othoitz eguiteco formá, mat. 6. 9: luc. 11. 2

Othoitz eguiteco Iaincoaren hitza auança dadin. mat. 9. 38: 2. thess: 3. 1

Othoitz eguiteco persecutatzen gaituztenacgatic, mat. 5. 44

Othoitz eguiteco regueacgatic eta dignitatetan diradenacgatic, 1. tim. 2. 2

Othoitz eguiten Christec baratzean, mat. 26. 39: marc. 14. 35: luc. 22. 42: desertuan, marc. 1. 35: luc. 5. 16: mendian, mat. 14. 23: gau gucian, luc. 6. 12: sinhesten dutenacgatic, ioan. 17. 9, 20: rom. 8. 34: heb. 7. 25: eta 9. 24: Pierrisgatic, luc. 22. 32: bere etsayacgatic, luc. 23. 34

Othoitz eguiten Paulec iateracoan, act. 27. 35

Othoitz eguiten Spirituac guregatic, rom. 8. 26

Othoitzác nolatan ençun daitezqueen, ioan. 15. 7

Otso harrapariac, mat, 7. 15: ioan. 10. 12: act 20. 29.

P

Paganotan eta Publicanotan nor noiz eduquiteco, mat. 18. 17

Paillardiçá aippatzeco-ere ez eph. 5. 3

Paillardiçari ihes eguiteco, 1. cor. 5. 9: eta 6. 18: eta 10. 8: 1. thess. 4. 3: heb. 12. 6.

Paradisoa, luc. 23. 43

Paralyticoa sendatu, mat. 9. 6: marc. 2, 11: luc. 5. 24

Paret bien artecoa hautsi, eph. 2. 14

Paret churitua, act. 23. 3

Parra-choribat ez erroriren, Aitaren vorondatea gabe, mat. 10. 29

Partialitatey eta scandaloey ihes eguiteco, rom. 16. 17: 1. cor. 1. 10

Participatzea aldarean, 1. cor. 9. 13

Participatzea natura diuinoan, 2. pier. 1. 4

Participatzea vocatione celestialean, heb. 3. 1, 14

Participatzeco Euangelioco afflictionetan, 2. tim. 1. 8

Partida contrastarequin appoinctatzeco, mat, 5. 25: luc. 12. 58

Passionaturen cela Christec berac aitzinetic erran, mat. 20. 18: marc. 10. 33: luc. 9 22: eta 18. 31

Pastorac eta doctorac Elicán. eph. 4. 11

Patientia, luc. 21. 19: Iaincoaren patientiá, rom. 2. 4: eta 9. 22: 1. pier. 3. 20

Patientiá necessario, heb. 10. 36: 2. thess. 1, 4

Patient garén gucietara, 1. thess. 5. 14

Patient Iaincoa, rom. 15. 5: iac. 5. 7

Patriarchac, act. 2. 29: eta 7. 8

Patroin eta exemplu içateco fidelén, 1. tim. 4. 12

Paubre Christ, mat. 8. 20: luc. 9. 58. 2. cor. 8. 9

Paubreac dohatsu, luc. 6. 20

Paubréc Euangelioa recebitzen, mat. 11. 5

Paubrey emaiten edo eguiten çayena, Christi eguiten, mat. 25 40

Paul Gentilén ministre eta doctor, rom. 15, 16: gala. 1. 14: 1. tim. 2. 7: Christen embachadore, 2. cor. 5. 20: Phariseu, act, 23. 6: Hebraico, 2. cor. 11. 22: philip. 3. 5: vicitzez eta doctrinaz exemplu eta patroin, philip. 3. 17: lapida ledin beldurrez, ihessi, ioan. act. 14. 6: lapidatu, act. 14. 19: murraillatic itzuri içan, act. 9. 25: açotatu, act. 22. 24: cer periletan içan, act. 27. 14: 2. cor. 11. 26: bere escuz trabaillatu, act. 18. 3: eta 20. 34: 1. cor. 4 12: 1. thess. 2. 9: 2. thess.3. 8: officioz tabernacleguile içan, act. 18. 3: gaitzerraiten çutenez vngui erraile içan, 1. cor. 4. 12: ez bere gloriari ez guiçonen gogara eguiteari iarreiqui, 1. thess. 2. 4: sari gabe predicatzen ari içan, 2. cor. 11. 9: Thessaloniceanoetara ioaitetic satanez empatchatu içan, 1. thess. 2. 18: Neronen aitzinean Iaincoaz aiutatu eta fortificatu içan, 2. tim. 4. 16: conuertituz gueroztic cer couuersationetaco içan den, 1. cor. 1. 12: eta cer conuersationetaco içan den, 1. cor. 1. 12: eta cer conuersationetaco lehen. act. 9. 1: gala. 1, 13: 1. tim. 1. 13: Paulec Christequin içatera desiratzen, philip. 1. 23: haren partitzeco demborá. 2. tim. 4. 6

Paussatzea sperançatan, act. 2. 26

Paussu affligituén, 2. thess. 1. 7: heb. 4 3

Paussu eridenen arimendaco Christgana retiratzen diradenéc, mat. 11. 29

Penitentiá edo emendamendua, mat. 3, 2: 8. marc. 1. 15: eta 6. 12: luc. 3. 3: eta 24. 47: act. 2. 38: eta 3. 19: eta 26. 20

Penitentia çacutan eta hautsean, mat. 11. 21

Penitentia Iaincoaz emaiten. act. 5. 31: eta 11. 18

Pensamendu onac Iaincoaganic. 2. cor. 3, 5

Pensatzeco certan, philip. 4. 8

Pensatzeco garaico gaucetan ez lurrecoetan, coloss. 3. 2

Perditione eternala incredulén, 2. thess. 1. 9

Perditionetara preparatuac, rom. 9. 22

Perfect içatea, mat. l9. 21

Perfect içatera exhortatzen. heb. 6. 1

Perla preciosoa, mat. 13. 46

Persecutatuac dohatsu, mat. 5. 10

Persecutione vkanen fidelqui vici nahi diraden guciec, 2. tim. 3. 12

Perseueraturen dutenac saluaturen, mat. 10. 22: eta 24. 13

Perseueratzeco Iaincoaren gratián, act. 13. 43

Perseueratzeco orationetan, rom. 12. 12: coloss. 4. 2

Perseueratzen dutenac Iaincoaren hitzean, Christen eguiazco discipulu, ioan. 8. 31

Personén acceptioneric ez Iaincoa baithan, act. 10. 34: rom. 2. 11: gala. 2. 6: 1. pier. 1. 17: eph. 6. 9: coloss. 3. 25

Phariseu gloriosoa, luc. 18. 10

Phariseu Paul, act. 23. 6: philip. 3. 5

Phariseuac eta Sadduceuac vipera generatione, mat. 3, 7: Sugue, matt. 23. 33: ohoin eta gaichtaguin, ioan. 10. 8

Phariseuéc barur eguiten. mat. 9. 14

Phariseuéc emazte alhargunén etcheac iaten, mat. 23. 14: marc. 12. 40: luc. 20. 47

Philosophia eta deceptione vanoa coloss. 2. 8

Phorogatzeco norc bere burua, 1. cor. 11. 28

Pierris eta Ioannes guiçon letra gabeac eta idiotac, act, 4. 13

Pierris presoinean, act. l2. 4

Pierris vrgainez ebili, mat: 14. 29

Pierrisec vkatzen Christez, mat. 26. 70: marc. 14. 68: luc. 22. 57: ioan. 18. 25

Pierrisen itzala, act, 5. 15

Pietatea contentamendurequin irabaci handia. 1. tim. 6. 6

Pietatearen secretua. 1. tim. 3. 16

Pilatec bere burua innocent eguiten Christen odolean. mat. 27. 24

Pilatec Christ condemnatzen, eta Barabbas largatzen, mat. 27. 26: marc. 15. 15: luc. 23. 25

Pilatec Iuduéc baino hoguen gutiago, ioan. 19. 11: act. 3. 13

Pilatez eta haren eguinéz. ioan. 18. 29

Possible gauça guciac Iaincoaren, ma. 19. 26: marc. 10. 27

Precioz erossiac gara, 1. cor. 6. 20: eta 7. 23: 1. pier. 1. 19

Predestinationeaz ezta ceguei nehorc debati deçan Iaincoarequin, rom. 9. 20

Predestinatuac deithu, rom. 8. 30: Iaincoaren propos deliberatuaren araura. eph. 1. 11

Predica nehorc ecin deçaque igor ezpadadi, rom. 10. 15

Predicariac languilequide Iaincoarequin, 1. cor. 3. 9

Predicatu eta iracatsi Apostoluéc etchetan-ere, act. 5. 42 eta 20. 20: eta 28. 23

Predicatu eta iracatsi Christec publicoqui bethiere. ioan. 18. 20

Predicatzeco Christen icenean. luc. 24. 47

Predicatzeco Iaincoaren. hitza, 2. tim. 4. 2: 1. pier. 4. l0

Predicatzen Apostoluéc penitentiá, marc. 6. 12

Predicatzen hassi Paul Christez, act. 9. 20

Predicatzen populuari Christec vncitic, mat. 13. 2

Predicatzera Christ ethorri, marc. 1. 14: eta predicatu Resumaco Euangelioa, mat, 4. 23: eta 9. 35

Predicatzera eta batheyatzera Christec discipuluac igorri, mat. 28. 19: marc. 16. 15

Preparatu behar Christen bidea, mat. 3. 3: luc. 3. 4

Preparatuac gloriacotzat, rom. 9. 23

Preputioa, rom. 2. 26

Presiditzeco diligentiatan, rom. 12. 8

Presoindeguia, mat. 5. 25, eta 25. 36

Presoindeguian Apostoluac, act. 4 3. eta 5. 18

Presoindeguian Ioannes, mat. 14 3

Presoner Paul. act. 23. 18: eph. 3, 1: 2. tim. 1. 8: philem. 1

Presoneréz orhoitzeco, heb. 13. 3

Prest egoiteco, mat. 24. 44: luc. 12. 40

Prestuz emaiteco nehorc deus vrte eztuen lekura-ere, luc. 6. 35

Presumitzetic beguiratzeco, 1. cor. 4. 6

Prince munducoa, ioan. 12. 31: eta 14. 30: eta 16. 11

Princea eta Saluadorea Christ act. 3. 15: eta 5. 31

Princeac Iaincoaren ministre, rom, 13. 4. 6

Principaltassunac, coloss. 1. 16

Principaltassunén suiet içateco, tit 3. 1

Prodigoa, luc. 15. 12

Promessac aitey eguin içan, rom. 9. 4. 5

Promessac Christez confirmatu, rom. 15. 8

Promessaren haourrac, rom. 9. 8

Propheta baten recebitzea, mat. 10. 41

Prophetá, Christ, ioan. 6. 14

Prophetâ ez ohore gabe bere herrian baicen, mat. 13. 57

Propheta falsuac, mat. 7. 15: eta 24. 24: 2. pier. 2. 1: ioan, 4. 1: hayen eçagutzea, eta hetaric beguiratzea populuari eman, mat. 7. 15: 1. ioan. 4.1

Prophetác Eliçân, act. 13. 1: 1. cor. 12. 28: eph. 4. 11

Prophetác eta Leguea cer, mat, 7. 12

Prophetác patientiataco exemplu, iacq. 5. 10

Prophetéc Christen ikustera desiratu, mat. 13. 17: luc. 10. 24

Prophetiá, rom. 12. 6: 1. cor. 12 10: Iaincoaren dohain emana, rom. 12. 6: desiratzeco. 1. cor. 14. 5

Psalmuz Iaincoaren laudoriotan minçatzeco, eph. 5. 19

Publicanoac eta bekatoreac Christequin, mat. 9. 10

Publicanoac Ionnesgana ethorten, luc. 3. 12

Publicanoec eta paillartéc Ioannes sinhetsi, mat. 21: 32: eta Iaincoa laudatzen, luc. 7. 29

Purgationezco egunac, luc. 2. 22

Purificationezco egunac, ioan, 3. 25: act. 21. 26

Q

Questione vanoey eta erhoéy ihes eguiteco. 1. tim. 6. 4: 20: 2. tim. 2. 25: tit. 3. 9

R

Racha, mat. 5. 22

Rançoinetan eman Christec bere burua, mat. 20. 28: 1. tim. 2. 6

Recebituren batbederac eguin duqueen vnguia, eph. 6. 8

Recebitzeco batac bercea, rom. 15. 7

Recebitzeco igorriac, mat. 10 14: marc. 6. 11: luc. 9. 5

Recebitzen norc Christ: mat. 10. 40: marc. 9. 37: luc. 9. 48: ioan. 13. 20

Reconciliationea nola eguiteco, mat. 5. 23

Reconciliatu gaitu Iaincoac berequin Christez, rom. 5. 11. 2: cor. 5. 18: 19

Redemitu gaitu Christec, gala 3. 13: tit. 2.14: 1. pier. 1.18

Redemptionea gratiaz Christen odolaz, eph. 1. 7: 1. pier. 1. 19: heb. 9. 14

Redemptioneco eguna, eph. 4. 30

Redemptorea Christ, marc. 10. 45: 1. cor. 1. 30: heb. 9. 12

Regenerationea, mat. 19. 28: tit. 3. 5

Regeneratuac sperança vicitan hitzaz, 1. pier. 1. 3, 23

Reglaren araura ebilten diradenac, gala. 6. 16

Regue içateari Christec ihes eguin, ioan. 6. 15

Regue Israelecoa, ioan. 1. 49: eta 12. 13

Regue Iuduena Christ, mat. 2. 2. eta 27. 11, 37: marc. 15. 2, 26: luc. 23. 3, 38: ioan. 18. 37: eta 19. 19

Regueacgatic othoitz eguiteco, 1. tim. 2. 2

Reguén Reguea, 1. tim. 6. 15

Regueren comparationea, mat. 25. 34

Regueren eta gobernadore superiorén suiet içateco. 1. Pier. 2 13

Religione pura. iacq. 1. 27. Aingueruén religionea, coloss. 2. 18

Religiosqui vicitzeco, tit. 2. 12

Renuntiatzeco norc bere buruaz, mat. 16. 24: marc. 8. 34: luc. 9. 23: eta 14. 33

Reprehendituren cerçaz mundua, ioan. 16. 8

Reprehenditzeco gaizqui ari dena, mat. 18. 15: luc. 17. 3: eta cergatic eta cer moldez. 1. cor. 4. 14: gala. 6. 1

Reprehenditzeeo nor gucien aitzinean, 1. tim. 5. 20

Reprehenditzeco viciqui, tit, 1. 13: eta 2. 15

Reprobatuac fedetic, nor, 2. tim. 3. 8

Requeritzea Iaincoaz, mat. 26. 63: edo Iaincoaren aitzinean. 1. tim. 5. 23: eta 6. 13: 2. tim. 4. 1

Requesta eta oratione eguiteco guiçon guciacgatic, 1. tim. 2. 1

Resistitu Paulec Pierrisi, gala. 2. 11

Resistitzea odolerano, heb. 12. 4

Resistitzeco fedez deabruari, iacq. 4. 7: 1. pier. 5. 9

Resuma çathitua, mat. 12. 25

Resumá haourrendaco, mat. 19. 14: marc. 10. 14: luc. 18. l6: Iaincoaren resuma, mat. 21. 43: marc 1. 14: eta 9. 1: luc. 4. 43: rom. 14, 17: lehenic bilhatzeco, mat. 6. 33, eta 7. 7: luc. 12. 31: coloss. 3. 1: heb. 13. 14: Christen resumá, luc. 23. 42: ioan.18. 36: 2. tim. 4. 1: ceruetaco resuma hurbildu, mat. 3, 2: eta 4. 17, eta 10. 7: marc. 1. 15: luc. 21. 31

Resuma, Iaincoaren benedicatuéy apprestatua, mat. 25 34

Resumaco semeac egotziren

Resumaco semeac egotziren campora, mat. 8. 12

Resumaren erstea, mat, 23. 13

Resurrectionea cer moldez içanen, 1. cor. 15. 23: 1. thes. 4. 15

Resurrectionea Christ, ioan. 11. 25: 1. cor. 15. 21

Resurrectioneaz, mat. 22. 31: marc. 12. 26: luc. 20. 37: act. 4. 2: eta 17. 18: eta 24. 15: 1. cor. 15. 12

Resurrectionea vkatzen dutenac, mat. 22. 23

Resuscitatu Christ, mat. 28. 6: rom. 8. 34: 1. cor. 15. 4: gure iustificationetan, rom. 4. 25

Resuscitatu gara Christequin, eph. 2. 6: coloss. 2. 12, 13

Resuscitaturen guciac, l. cor. 15. 22, 51: 2. cor. 4. 14

Resuscitatzeco bethi vicitze berritara, rom. 6. 4

Romaco burgesiá, act. 22. 28

Rudiment flaccuetara ez itzultzeco, gala. 4. 9

S

Sabbathoa guiçonagatic, eta ez guiçona Sabbathoagatic, marc. 2. 27

Sacrificadore handia eta subiranoa Christ, heb. 2. 17: eta 4. 14: eta 6. 20: eta 8. 1

Sacrificadore handiaren officioa, heb. 5. 1

Sacrificadoréc Christ hil nahi, luc. 20. 19: bayeta Lazaro, ioan. 12. 10

Sacrificadoregoa reala. 1. pier. 2. 9

Sacrificatu behin Christ. 1. cor. 5. 7: heb. 9. 26

Sacrificio Christec eguina bekatuaren destructionetan, heb. 9. 26

Sacrificio Iaincoaren gogaracoac, heb. 13. 16

Sacrificio laudoriozcoa, heb. 13. 15

Sacrificio spiritualac eta Iaincoari placentac. 1. pier. 2. 5

Sacrificio vicia, rom. 12. 1

Saindu den gaucá oréy ez emaiteco, mat. 7. 6

Saindu dena sanctifica bedi oraino, apoc. 22. 21

Saindu eta anaye fideléy, coloss. 1. 2: l. thes. 5. 27: heb. 3. 1

Saindu içatera deithu. 1. cor. 1. 2: eph. 1. 4: 1. pier. 1. 15

Saindu Iesus Christ Iaunean philip. 1. 1: Iaincoaren sainduac, act. 9, 13: 2. cor. 13. 12

Saindua eta iustoa Christ, marc. 1. 24: luc. 1. 35: eta 4. 34: act. 3. 4

Sainduéc mundua iugeaturen. 1. cor. 6. 2

Saindutassunic eztuenac Iaincoa ez ikussiren. heb. 12. 14

Salua ditecen guciac nahi Iaincoac, l. tim. 2. 4: 2. pier. 3. 9

Salua leçançat bekatutaric bere populua, Christ ethorri, mat. 1. 21: luc. 9. 50: ioan. 12. 47 eta galdu içana salua leçançat, ma. 18. 11: luc. 19, l0

Saluadore Christ. ioan. 4. 42: act. 13 . 23

Saluadore Iaincoa, luc. 1. 47: 1. tim. 4. 10:

Saluamendua, fedearen fina. 1. pier. 1. 9:

Saluamendua Iesus Christ Iaunean, act. 4. 12: eta 13. 47

Saluamendua Iuduetaric. ioan. 4. 22

Saluamenduric ezta Iesus Iaunean baicen. act. 4. 12

Saluamendutaco eguna. 2. cor. 6. 2

Saluamendutara elegitu. 2. thess. 2. 13

Saluatu eta deithu ez obracgatic, 2. tim. 1. 9

Saluatu içateco moien bakoitzbat baicen ez içan, act. 4. 12: eta 16. 31

Saluatzen sperançaz, rom. 8. 23: Euangelioaz, 1. cor, 15. 2: misericordiaz eta gratiaz, act. 15. 11, eph. 1. 5: tit. 3. 5: fedeaz, eph. 2. 8

Salutationey merkatuetan norc on eritzi, mat. 23. 7: luc 20. 46

Salutatzeco etchea, matth. 10. 12. elkar, 1. cor. 16. 20: 2. cor. 13. 12: 1. pier. 5. 14

Salutatzen Eliçá, act. 18. 22: eta 21. 7

Samaritanaz, ioan, 4. 9

Samaritano Iuduéc Iesus deithu, ioan, 8. 48

Samaritano misericordiosoa luc. 10. 33

Samaritanoéc Christ ez recebitzen, luc. 9. 52, 53

Samaritanoéc Christi othoitz eguiten hequin egon ledin. ioan. 4. 40

Samaritanoén hirietan sartzea Apostoluéy Christez defendatu, mat. 10, 5

Sanctificationea Christ, 1. cor. 1. 30

Sanctificationetara deithu: 1. thess. 4. 7

Sanctificatzen Christ baitharaco fedeaz, act. 26. 18: 1. cor. 1. 2: vnci sanctificatua nola nehor daten, 2. tim. 2. 21

Sanctificatu behar dugu Iaincoa gure bihotzetan, 1. pier, 3. 15

Sanctificatzen Christec Elicá, eph. 5. 26

Sanctuario mundanoa, heb. 9. 1

Sano fedean içateco, tit. 1. 13: eta 2. 2

Sapientiá. Iaincoaren sapientiá, luc. 11. 49: mysteriotan, 1. cor. 2. 7: çuhurren sapientiá reprobatu, 1. cor. 1. 19

Sapientia bilha ebili Grecoac, 1. cor. 1. 22

Sapientia escatzeco, baina sinhesterequin, iacq. 1. 5

Sapientia garaitic dena, iacq. 3. 17: mundanoa. iacq, 3. 15

Saria Prophetaren eta iustoaren saria recebituren, mat. 10. 41: gure saria ceruetan luc. 6. 23

Saria trabailluaren arauez recebituren, 1. cor. 3. 8

Sarthu Christ Ierusalemen, mat. 21. 10: marc. 11. 11: ioan. 12. 12: eta sarthu ceruan, heb. 4. 14: eta 9. 12

Satan cerutic erori, luc. 10. 18

Satan deithu Christec Pierris, mat. 16. 23: marc. 8. 33

Satan transfiguratzen arguizco Ainguerutara, 2. cor. 11. 14

Satanen botheretic eta menetic conuertitzeco, act. 26. 18

Satani Apostoluac imbiatu, luc. 22. 31

Satani emaitea, 1. cor. 5. 5: 1. tim. 1. 20

Satsu dena satsu biz oraino, apoc. 22. 21

Satsuric deus aippatzeco-ere ez, eph. 5. 4

Satsutassun gucitaric chahutu behar, 1. cor. 7. 1

Scandalizatu hitzaz, ioan. 6. 60

Scandalizaturen eztena Christ Iaunean, dohatsu, mat. 11. 6

Scandalo crutzeazcoa, galat. 5. 11.

Scandaloa, mat. 18. 7: marc. 9. 42: luc. 17. 1

Scandaloac bilduren, mat 13. 41

Scandaloey ihes eguiteco, rom. 14. 13: eta 16, 17: 1. cor. 8. 9

Scribabat Christi iarreiqui nahi, mat. 8. 19

Scriba instruitua nolaco, mat. 13. 52

Scribác eta Phariseuac nolaco, mat. 23. 6: marc, 12. 38: luc. 11. 43, eta 20. 46

Scribatzen Christec erhiaz lurrean, ioan. 8. 6

Scriptura saindua certaco on, 2. tim. 3. 16

Scriptura sinhetsi discipuluéc, ioan. 2. 22

Scripturác bilhatzeco, ioan. 5. 39

Scripturác complitu, luc. 24. 44: ioan. 19. 28

Scripturác gure doctrinagarri, rom. 15. 4

Scripturaren sommarioa, mat, 7. 12: luc. 6. 31

Scripturén aditzea Iaincoaren dohain emana, luc. 24. 45

Scrupulu eguiten duena, rom. 14. 23

Secretu estaliaren reuelationea, rom. 16. 25

Secretu gucia iaquinen, mat. 10. 26: marc. 4. 22: luc. 8. 17: eta 12. 2

Secretu Resumacoa, marc. 4. 11: Euangeliocoa. eph. 6. 19: Iaincoaren vorondatearena, eph. 1. 9: bethidanic estaliric egona, coloss. 1, 26: eta 4. 3

Secretuac iugeatuac içanen, rom. 2. 16

Secta perditionetacoac, 2. pie. 2. 1

Sectác behar da diraden, 1. cor. 11. 19

Secula ethortecoa, mat. 12. 32: luc. 18. 80: eph. 1. 21

Seculetaco Reguea, 1. tim. 1. 17

Seditione eta disputa, act. 15. 2

Seduciçale Christ deithu, mat. 27. 63

Seduciçaleac, rom. 16. 18: tit. 1. 10: 2. ioan. 1. 7

Seme eguinez obedienta, mat. 21. 29

Seme hitzez obedienta, mat. 21. 30

Senhar emazten instructionea. 1. cor. 11. 3: eph. 5. 22: coloss. 3. 18: 1. pier. 3. 1: 7

Senharréc emazteac maite vkaiteco, eph. 5. 28: coloss. 3 19

Separationeco letrá, mat. 5. 31: eta 19. 7: marc. 10. 4

Separatzeco infideletaric, 2. cor. 6. 17: 2 thess. 3. 6: 1. tim 6. 5

Sepulchre churituac, 23. 27

Sepulchrean Christ, luc. 23. 53

Seueritatea, rom. 11. 22

Signo eta miraculu Apostoluéc eguiten, act. 2 43: eta 5. 12: eta 14. 3

Signoac iarreiquiren sinhesten duteney, marc. 16, r7

Simon encantadorea, act. 8. 9

Simon Phariseua, luc. 7. 36

Simon Pierris eta Andriu haren anayea Iesusec deithu, mat. 4. 18

Simon sorhayoa, mat. 26. 6: marc. 14. 3

Simple içateco gaitzean, rom. 16, 19

Simple içateco vsso columbac beçala, mat. 10. 16

Sinhestea duda gabe içateco, mat. 14. 31: eta 21. 21

Sinhestea Iaincoaren dohain emana, mat. 13. 11: eta 16. 17: ioan. 6. 44

Sinhesteco Iaincoa baithan eta Iesus Christ baithan, ioan. 11. 26, eta 12. 44, eta 14. 1: act. 10. 43

Sinhesten duena ez confus içanen, rom. 10. 11.

Sinhesten duena iustificatu, act 13. 39: gal. 3. 6

Sinhesten duenac Iesus Christ baithan, vicitze eternala, ioan. 3. 15

Sinhesten eztuena bere bekatuetan hilen, ioan. 3. 18, eta 8. 24

Sinhesteco bihotzez, rom. 10. 10.

Sinhetsi behar, marc. 1. 15: eta 5. 36: luc 8. 50: ioan 4.9, eta 16. 31

Siongo alabá, mat. 21. 5

Soberatuac altchatzeco ian ondoan, matth. 14. 20: marc 6. 43: luc 9. 17: ioan. 6. 12

Sobrequi eta iustoqui vici behar, tit. 2. 12

Sorhayo hamarrac sendatu, luc 17. 14

Sorhayoa sendatu, matth, 8. 3: marc 1. 41: luc 5. 13

Sorthu nola Christ, matth, 1. 18, 25, eta 2. 1: Luc 2. 7: Dauid-en fructua, act, 2. 30

Sorthu Iuduén Reguea, matt. 2. 2

Sorthuac Iaincoaganic cein, ioan. 1. 13: 1. ioan. 2. 29

Sortzea vrez eta Spirituz, ioan 3. 5

Sperança Gentilena Christ, matt. 12. 21: rom. 15. 12

Sperança Israelecoa, act. 28. 20

Sperança vkaiteco perfectoqui, 1. pier. 1. 13

Sperançác ez confunditzen, rom. 5. 5

Sperançaz saluatu rom. 8. 24

Spiritu abusariac eta deabruen doctrinác içanen, 1. tim. 4. 1: 2. tim. 3. 1: 2. pier. 3. 3

Spiritu adoptionezcoa, rom, 8. 15

Spiritu eguiatacoa, ioan. 14. 17, eta 15. 26

Spiritu gaichtoa eta satsua, matth. 12. 43: marc 1. 23. 27: luc 11. 24

Spiritu gucia ez sinhesteco, baina phorogatzeco, 1. ioan 4. 1

Spiritu Iaincoa, ioan. 4. 24: 2. cor. 3. 17

Spiritu saindua Christen gainera, mat. 3. 16: luc 3. 22: ioan 1. 32

Spiritu sainduaren fructuac, galat. 5. 22

Spiritu sanctificationetacoa, rom. 1. 4

Spiritu satsua haourraganic ilki, luc. 9. 42

Spiritu suiectionetacoa, rom. 8. 15: Iaincoaren Spiritua, matt. 12. 28

Spiritua ez contristatzeco, eph. 4. 30

Spiritua ez iraunguiteco, 1. thess. 5. 19

Spiritua Iesusec nola rendatu, matt. 27. 50: marc 15. 37: luc 23. 46: ioan 19. 30

Spirituac viuificatzen, ioan. 6. 63: 2. cor. 3. 6

Spirituaren araura ebilteco, galat. 5. 16

Spirituén Aitaren suiet içateco, heb. 12. 9

Spirituz othoitz eguitea, 1. cor 14. 15

Spirituz patient içateco gucietara, 1. thess. 5. 14

Su consumitzen duena Iaincoa da, heb. 12. 29

Su eternala deabruarendaco eta haren aingueruendaco preparatua, mat. 25. 41

Su seculan hiltzen eztena, matth. 3, 12: marc, 9. 44: luc, 3. 17

Suac obrá phorogaturen. 1. cor. 3. 13

Suaren lurrean eçartera Christ ethorri, luc. 12. 49

Suffrimenduac. rom. 8. 18: coloss. l. 24

Suffritu Christec guregatic, 1. pier. 2. 21: eta, 3. 18

Suffrituren çuela Christec, Prophetén ahoz Iaincoac aitzinetic erran, act. 3. 18

Suffritzeco Christequin, rom, 8. 17. Iaincoagatic, 2. thess. 1. 5

Suiectionetan ikasteco emazteac, 1. tim. 2. 11

Suiet Eliçá Christen, ephes. 5. 24

Suiet içan bere aitzinecoén Christ, luc, 2. 51

Suiet içateco batac bercén, eph. 5. 21: l. pier. 5. 5

Suiet içateco emazteac senharren. eph. 5. 22: coloss. 3. 18: tit, 2. 5: 1. pier. 3. 1

Supportatzeco elkar, eph 4. 2. coloss. 3. 13

T

Tabernacle eternalac, luc. 16. 9

Tabernaclea gorputzagatic-ere hartzen, 2. pierr. 1. 13 Iaincoaren tabernaclea, fidelac, ephes. 2. 22: testimoniageco tabernaclea, act, 7. 44

Tabitha resuscitatu, actu. 9. 36

Talentac eman cerbitzariey, mat 25. 15

Tempestateac cessa eraciten Christec, mat. 8. 26

Templea, Christen gorputzagatic, ioann, 2. 21. Iaincoaren templea fidelac. 1. corinth. 3. 16: 2. corinth. 6. 6. fidelén gorputza Spiritu sainduaren temple, 1. corin. 6. 19

Tentatione humanoa. 1. cor. 10. 13

Tentationea bozcariotan estimatzeco, iacq. 1. 2

Tentationetan sar ezgaitecen othoitz eguiteco, matth. 26. 41: marc, 14. 38: luc. 22. 40. 46

Tentationetaric fidelén deliuratzen badaqui Iaincoac, 2 pier. 2. 9.

Tentationezco demborá, luc, 8. 13: heb, 3. 8

Tentatu içan Christ, matt. 4. 1: marc, 1. 3: luc, 4. 2: ioan, 8. 6: gauça gucietan, bekatuan salbu, heb. 4. 15

Tentatu içan gure aitéz Iaincoa, heb. 3. 9

Tentatzeco ez Iaincoa, matt. 4. 7: luc. 4. 12: act, 5. 9, eta l5. 10

Tentatzen Phariseuéc Christ: mat. 9. 3, eta 22. 18

Testamentu edo Alliança berria, mat. 26. 28: 1. cor. 11. 25: heb. 8. 8

Testamentu edo allianca bi, gala. 4. 24

Testamentu berria, Copá, luc. 22. 20

Testamentu berrico Arartecoa Christ, heb. 9. 15, eta 12. 14

Testamentu berrico odola, marc. 14. 24

Testimonio falsuac, mat. 26. 60 act. 6. 13

Testimoniagea ez recebitzen ioan. 3. 11: biguen edo hiruren testimoniagea sinhesteco matth. 18. 16: ioan. 8. 17: 1. corin. 13.1: heb. 10. 28. Christen testimoniagea confirmatu gutan, 1. corinth. 1. 6

Thesaur gordearen comparationea, mat. 13. 44.

Thesaur lurrecoéz, matth. 6. 19

Thesaur sapientiazco gucia Christ Iaunean, coloss. 2. 3

Thesaurac nola ceruan eguiteco, matt, 6. 20: marc 10. 2: luc 12. 33, eta 18. 22

Theudas eta Iudas Galileanoa seditioso, act. 5. 36, 37

Thomas incredul, ioan. 20. 25

Thustatu eta buffetatu Christ, matt. 26. 67: marc 14. 65

Timotheo circonciditu, act. 16 3.

Tite cergatic ez circonciditu, gala. 2. 3

Titulua Christen crutze gainean, matth. 27. 37: marc 15. 26: luc 23. 38: ioan. 19. 19

Tormenta eternala, matth. 25. 46

Trabaillatu nahi eztiradenéz, 2. thess. 3. 6

Trabaillatzeco escuz, 1. thess. 4. 11

Trabaillatzen eztenac ez iateco, 2. thess. 3. 10

Traidore eta iustoaren erhaile, Iuduac, act. 7. 52

Transfiguratu Christ, matt. 17. 2: luc 9. 29

Transfiguraturen Christec gure gorputza, philip. 3. 21

Transfiguratzen satan arguizco Ainguerutara, 2. cor. 11. 14

Transgressioneric ez, legueric ezten lekuan, rom. 4. 15: gal. 3. l9

Tribulatione anhitzez Resumán sarthu behar, act. 14. 22

Tribulationéz eta gaztigamenduéz, rom. 8. 35: heb, 12. 6

Tribulationeac patientia engendratzen, rom. 5. 3: 2. thes. 1. 4

Tributa Christec pagatu, mat. 17. 27

Tributac pagatu behar, matth, 22. 17: marc 12. 14: rom, 13. 7.

Triste Christ, mat. 26. 38: marc 14. 34

Tristitia Iaincoazcoa eta munduaren arauezcoa, 2. cor, 7. 10.

Tristitia sobera hiléz ez hartzeco, 1. thess. 4. 13

Trompetta soinua, matth. 24. 31: 1. cor. 15. 52: 1. thessal. 4. 16

Tropel chipia, luc 12. 32

Trublatu Christ, ioan. 11. 33, eta 13. 2

Trublatu discipuluac, matt. 14. 26: marc 6. 50

Tutorén azpico haourra, gala. 4. 2

V

Vanitatera creaturá suiet, rom. 8. 20

Vanotu pensamenduetan, rom 1. 21: 1. cor. 3. 20

Vantatzea ez on, iacq. 4. 16

Veillatu Chistec gau gucian orationetan, luc 6. 12

Veillatzeco dembora gucian, luc. 21. 36: eph. 6. 18

Veillatzeco, ecen nehorc eztaqui eguna ez orena, mat. 24. 42, eta 26. 13: 1. pier. 5. 8

Veillatzeco eta fedean fermu egoiteco, 1. cor. 16. 13

Veillatzeco eta othoitz eguiteco, mat. 26. 41: marc 13. 33 eta 14. 38: colos. 4. 2: 1. pier. 4. 7

Vela templecoa hautsi, matt. 27. 51: marc 15. 38: luc 23. 45.

Verthute Christen icenean, marc 9. 39: act. 19. 11

Verthute Christganic ilki, marc. 5. 30: luc. 6. l9, eta 8. 46

Verthute spiritu sainduaganic, act. 1. 8.

Verthuteac Eliçán, 1. cor. 12. 28

Veztitu behar gara Iaunaz, rom. 13. 14: guiçon berriaz, coloss. 3. 10: charitatez colos. 3. 14: humilitatez, 1 pie. 5. 5

Viandá. Christen viandá cein, ioan. 4. 34

Vianda fermua perfectoendaco, 1. cor. 3. 1: heb. 5. 14.

Vianda bethi irauten duenari iarreiquiteco, ioan. 6. 27

Vianda spirituala, 1. cor. 10, 3

Viandác ezgaitu Iaincoaren gogaracotzen, l. cor. 8. 8

Vici içatea eternalqui, ioan. 6, 51: Vici içatea Iaincoaren hitzetic, mat 4. 4: luc 4. 4. Vici içatea fedez, rom 1. 17: gal. 3. 11: baquez, 2. cor. 13. 11 Vici içatea Iaincoagana, rom. 6. 11, eta 14. 8: 2. cor. 5. 15: galat. 2. 19: Christequin, rom. 6. 8: haraguian, philip. 1. 22: haraguiaren araura, rom. 8. 13

Vicitze baquezcoa, 1. tim. 2. 2

Vicitze eternala, matth. 25. 46: luc 18. 30: ioan. 17. 2: rom. 2. 7

Vicitze eternala cer, ioan. 17. 3.

Vicitze eternala Christ, ioan. 14. 6: coloss. 3. 4

Vicitze eternala du Iaincoaren Semea baithan sinhesten duenac, eta sinhesten eztuenac, condemnationea, ioan. 3, 36: 1. ioan. 5. 10

Vicitze eternaleco heredero, tit. 3. 7

Vicitze eternalecotzat ordenatuéc sinhesten, act. 13. 48

Vicitze Christequin gordea Iainco Iaunean, coloss. 3. 3

Vicitzea eta hats hartzea Iaincoaganic, act. 17. 25

Vicitzea promettatu egundanoz gueroztic, tit. 1. 2: guero manifestatu içan çaicu, 1. ioan. 1. 2

Vicitzean sarthu nahi denac cer eguiteco, matt. 19. 17

Vicitzearen beguiratzea edo galtzea, maite edo hiragun vkaitea, matt. 10. 39, eta 16. 25: marc 8. 39: luc 9. 24, eta 17. 33: ioan. 12. 25

Vicitzearen promessa Christ Iaunean, 2. tim. 1. 1

Vicitzeco liburua, philip. 4. 3: apoc. 20. 12

Vinagrez eta behaçunez Iesus Christ edaran, matt. 27. 34

Viperén generatione Phariseuac eta Sadduceuac, matth. 3. 7, eta, 12. 34, eta 23. 33 luc. 3. 7

Virgina castea, 2. cor. 11. 2

Virginén comparationea, mat. 25. 1

Virginey conseillu emaiten Paulec, l. cor. 7. 25

Visione manifesta, act, 10. 3

Visitationezco demborá eçagutu gabez Ierusaleme deseguin, luc. 19. 44

Visitationezco eguna, 1. pier. 2. 12

Viuificatu içatecotz hil behar 1. cor. 15. 36

Viuificaturen guciac Christequin, 1. cor. 15. 22

Viuificatzen Iaincoac gauça guciac, 1. tim, 6. 13

Vka badeçagu Iauna harc-ere gu vkaturen, matth. 10. 33: marc. 8. 38: 2. tim, 2. 12

Vnci elegitua, Saul: act. 9. 15

Vnci hiratacoac eta misericordiatacoac, rom. 9. 22

Vnci ohoretacoa edo desohoretacoa, rom. 9. a21: 2 tim. 2. 20

Vnci sanctificatua nola nehor daten, 2. tim, 2. 21

Vncia gorputzagatic erraiten 1. thess. 4. 4

Vnctatu Iesus Iaincoaz, luc. 4. 18: act. 4. 27

Vnctatuac Christequin Iaincoaz, 2. cor. 1. 21 Vnctatzen oinac Iesusi Mariac ioan. 12. 3

Vnguentu aromaticoac erossi emaztéc, marc. 16. 1

Vngui eguinez affligitu içatea hobe gaizqui eguinez baino, 1 pier. 3. 17

Vngui eguiteco guciey. luc. 6. 35

Vngui eguiten daquianaren, ez eguitea bekatu, iacq. 4. 17

Vngui eguiten duena, Iaincoaganic, 1. ioan. 1. 11

Vngui eguitez ez enoyatzeco galat. 6. 9: 2. thessal. 3. 13

Vnitate eta battassun, ioan, 17 11, 21: act. 2. 44

Vnitate spirituzcoa, eph. 4. 3: Fedezcoa, eph. 4. 13

Vocatione Iaincoazcoaren digne, 2, thess. 1. 11

Vocatione spiritual Iaincoazcoa, philipp. 3. 14: 2. timot. 1. 9

Vocationean batbedera egoiteco, 1. corinth. 7. 20: eph. 4. 1

Vocationearen eta electionearen fermu eguitea, 2. pier. 1. 10

Vorondatea. Iaincoaren vorondatea, rom. 12. 2: eph. 5. 17: 1. thessal. 4. 3. Iainco Aitaren vorondatea eguinen duena haren resuman sarthuren, matth. 7. 21: rom. 2. 13: iacq. 1. 22

Vorondatea eta eguitea Iaincoaganic, philip. 2. 13.

Voza cerutic Christez, matth. 3. 17, eta 17. 5: marc 9. 7: luc 9. 35: 2. pier. 1. 18. Oihuz dagoenaren voza, matth. 3. 3: marc. 1. 3: luc. 3. 4: ioann, l. 23. Sposaren voza, ioan, 3. 29. Iaunaren voza, act. 7. 31. Iaunaren voza egundano ez ençun ez haren irudia ikurri, ioan. 5. 37

Vr gainez Christ ebili, matth. 14. 25: marc. 6. 48: ioan. 6. 19

Vr viciaz Spiritu saindua aditzen, ioan. 4. 14. eta 7. 38: apocal. 22. 17

Vra mahatsarnotara muthatu, ioan. 2. 8

Vréz populuac aditzen, apoc. 17. 15

Vrgulutsuey eta superboey Iaincoac resistitzen eta humiley gratia emaiten, iac. 4, 6.: 1. pier. 5. 9

Vtziteco gucia Christgatic, matt. 19. 29: marc. 10. 29.

Vztá handi, baina languile guti, matth. 9. 37: luc, 10. 2.

Z

Zacharias Barachiaren semea, matth. 23. 35

Zacharias sacrificadorea, luc. 1. 5: nola mutu eguin içan cen, sinhetsi vkan gabez, luc, 1. 20

Zacheo publicanoa, luc. 19. 2.

Zebedeoren semén eta hayén amaren requestá, mat. 20. 20: marc, 10. 35

Zelo scientia gabericoa: rom. 10. 2: Iaincoaren etcheazco Zeloa: ioann. 2. 17. Leguearen zeloa Iuduéc, act. 21. 20.

IAINCOA DELA LAVDATV.

 

 Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1C 48990 - Getxo (Bizkaia)
 
 

Atzera