ÇVBEROACO HERRIAN VSANÇATAN EZTIRADEN
hitz bakoitz batzu hango ançora itzuliac.

A

Abolitzea kencia.

Arbuyatzea, refusatzia.

arrachqui ihiqui

artha, ansia, achola, arrangura.

asserretzea, samurtzia, azcancia.

auhena, marrascá,

aurkan, artecean, heinean, eretzian.

azpian, pián.

azquendu, çupertu.

B

Babaçuça, chicherra

behaçuna, guibelmina.

behatzea, so eguitia.

berariaz expressuqui

C

Cadená, cathina.

caltea, damuya.

çama, cargá, hachia.

cerua, celuya.

charthatzea, empeldatzia.

chistmista, chastá.

chitoa, chitchá.

ciguilatzea, sageratzia.

cigulua, sagetta.

cikotza, chekena.

E

Elemosyna, aumoina.

errota, eihera.

escobatzea ekortzia

escobaquinac, ekorquinac.

ey, er, datiuo singularian ari, erraiten dena, Cuberoan eta aldirietan pluralean erraiten da, er, eta bercetan gucietan ey: hala nola batez minçatzera erraiten da heuscalerri gucian, guiçonari, emazteari, haourrari: eta anhitzez minçatzera, Cuberoan eta aldirietan guiçonér, emaztér, haourér, eta bercetan, guc heuscarazco translatione hunetan vsatu vkan dugun beçala guiçoney, emaztey, haourrey, &c.

F

Fiadorea, bermea.

fitsa, buscá.

florea, lilia.

G

Gaichtaguina, briganta.

gakoa, guiltza.

garastia, kario.

guthiciatzea, desiratzea.

H

Haguitz, guciz, chit.

haguna, gramá.

harana, sakana.

hotsa, açança,

hurbil, hurren.

hurcoa, proximoa.

I

Iayo, sorthu.

Ichterra, azpia.

igorciria, durunda.

iguzquia, ekia.

iharduquitea, debatitzia.

ilharguia, arguiçaguia.

iraulzcatzea, itzulerauzcatzia.

iraunguitea, erhaitia.

K

Karmin, mingatz.

L

Laçoa, lachera.

landa, elguia.

larraina, ezcaratza.

lekorea, elgoria.

libre, franco.

lotzea, estecatzia.

M

Maiz, naharo.

mendematzea, berunatzia.

Mugarria, cedarria.

N

Neurria, içaria.

neurtzea, içartzia.

nokua, edo hebaina, cembeit membroz. impotenta.

O

Ordaina, ordaria.

othorança appairuya

P

Pedaçua, bethatchuia.

pescadore, arrançale. Guehienci lekuetan arrançale erraitenagatic, heuscaldun anhitzi, ma. 4. 19 eta marc, 1. 17. Nic eguinen çaituztet guiça pescadore hobequi itzeuquiz, ecen-ez. Nic eguinen çaituztet guiçarrançale: hala vsatu vkan dugu.

pitina, ahugna.

R

Resuma, retatuia.

reuoltari, quereillos

V

Vmuncia, haourhoia.

vrriqui, dolu.

 

 Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1C 48990 - Getxo (Bizkaia)
 
 

Atzera